แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดของคุณหรือไม่

Are lithium-ion batteries your best choice

แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด

ของคุณหรือไม่

ในปัจจุบัน แบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออน เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับรถโฟล์คลิฟท์ แบตเตอรี่ลิเธียม-

ไอออน มีระบบความปลอดภัยที่ดี สามารถควบคุมอุณหภูมิและระงับกระแสไฟฟ้า เมื่อเกิด

สถานการณ์ที่ผิดปกติ แบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออน มีประสิทธิภาพสูงในการเก็บและปล่อยพลังงาน

ทำให้รถโฟล์คลิฟท์ สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีความเสถียรภาพในการทำงาน

อุตสาหกรรมการจัดการวัสดุเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาและดำเนินงานในหลายกลุ่มธุรกิจ

ความรู้และความเชี่ยวชาญที่คุณมีอาจมีประโยชน์มากในการพัฒนาและเสริมสร้างแบตเตอรี่ลิเธียม

-ไอออนที่ดีขึ้นสำหรับรถโฟล์คลิฟท์และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

แบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออน มีคุณสมบัติที่ทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีขึ้นสำหรับรถโฟล์คลิฟท์

เป็นทางเลือกที่นิยม :

efl-302-li-ion

ตัวเลือกที่ดีขึ้นสำหรับรถโฟล์คลิฟท์

ความปลอดภัยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน

ความปลอดภัย: แบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออน มีระบบความปลอดภัย

ที่ดี สามารถควบคุมอุณหภูมิและระงับกระแสไฟฟ้าเมื่อเกิด

สถานการณ์ที่ผิดปกติ เช่น การร้อนเกินไปหรือการชาร์จเกินกำลัง

ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ

ประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นในการใช้งาน: แบตเตอรี่ลิเธียม-

ไอออนมีประสิทธิภาพสูงในการเก็บและปล่อยพลังงาน ทำให้

รถโฟล์คลิฟท์และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องสามารถทำงานได้อย่าง

ต่อเนื่องและมีความเสถียรภาพในการทำงาน นอกจากนี้ มีอัตรา

การสูญเสียพลังงานต่ำเมื่อไม่ใช้งาน ซึ่งช่วยลดการเปลี่ยน

แบตเตอรี่บ่อยครั้ง

อายุการใช้งานยาวนาน: แบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออนมีอายุการใช้งาน

ที่ยาวนานกว่าแบตเตอรี่ตะกั่วกรดแบบเดิม ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายใน

การบำรุงรักษาและการเปลี่ยนแบตเตอรี่บ่อยครั้ง

ความสะดวกในการชาร์จ ลิเธียม

ความสะดวกในการชาร์จ: แบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออนมีความสะดวก

ในการชาร์จ สามารถชาร์จได้หลายวิธี เช่น สายชาร์จที่เชื่อมต่อ

กับเครื่องชาร์จ

การสนับสนุนเพื่อสิ่งแวดล้อม: แบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออนเป็นแหล่ง

พลังงานที่สะอาดและไม่ออกก๊าซที่มีผลต่อสภาพแวดล้อม เมื่อ

ใช้งานในรถโฟล์คลิฟท์ที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออน จะช่วยลด

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม

สรุป

แบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออนเป็นตัวเลือกที่ดีขึ้นสำหรับรถโฟล์คลิฟท์และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เนื่องจากมีคุณสมบัติที่ดีและมีประโยชน์ที่สูง ทำให้รถโฟล์คลิฟท์และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นใจได้

เรียนรู้ว่าทำไม? แบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออน รถโฟล์คลิฟท์จึงเป็นทางเลือกที่ดีกว่าของคุณ

รถโฟล์คลิฟท์แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน

รถโฟล์คลิฟท์ที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเป็นการนำเทคโนโลยีลิเธียมไอออนมาใช้ในการจัดเก็บ

พลังงานให้กับรถโฟล์คลิฟท์เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานมากขึ้น

แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (Lithium-ion battery) เป็นแบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งทำให้เหมาะ

สำหรับใช้ในรถโฟล์คลิฟท์ที่ต้องการย้ายเครื่องหมายและวัตถุต่างๆ ในสถานที่ใหญ่ เนื่องจาก

การใช้งาน ลิเธียม-ไอออน สามารถให้พลังงานสูงและความเร็วในการทำงานที่ต่ำกว่ารถโฟล์คลิฟท์

ที่ใช้แบตเตอรี่อื่นๆ

รถโฟล์คลิฟท์ที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออน สามารถทำงานได้นานกว่ารถโฟล์คลิฟท์ที่ใช้แบตเตอรี่

แบบอื่นๆ โดยสามารถชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออน ได้ในเวลาสั้นและสามารถใช้งานต่อเนื่อง

ได้นานขึ้นกว่าแบตเตอรี่อื่นๆ

การใช้รถโฟล์คลิฟท์ที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออน จะช่วยลดการใช้พลังงานที่มาจากแหล่งพลังงาน

ที่บริษัทไฟฟ้าผลิตออกมา เช่น การใช้งานรถโฟล์คลิฟท์ที่ใช้กำลังจากแบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออน

จะช่วยลดการใช้พลังงานที่มาจากการเผาเชื้อเพลิง

แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแตกต่างจากแบตเตอรี่กรดตะกั่ว อย่างไร

แบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออนVSแบตเตอรี่กรดตะกั่ว

แบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออนกับแบตเตอรี่กรดตะกั่วทั่วไป มีความแตกต่างกันหลายประการต่อไปนี้

คือข้อแตกต่างบางประการ :

ระบบจัดการแบตเตอรี่ : แบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออนมีหน้าที่ปกป้องแบตเตอรี่จากการถูกชาร์จน้อยเกิน

ไปและการชาร์จไฟเกินอย่างมีความปลอดภัย ระบบจัดการแบตเตอรี่มีการควบคุมและจำกัดกระแส

ไฟฟ้าที่เข้าสู่แบตเตอรี่ เพื่อป้องกันการชาร์จเกินหรือใช้พลังงานจากแบตเตอรี่มากเกินไปซึ่งอาจ

ทำให้เกิดความเสียหายแก่แบตเตอรี่หรือเป็นอันตรายได้

แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนมีระบบจัดการแบตเตอรี่ที่ปกป้องและควบคุมการชาร์จและการใช้งานให้

มีประสิทธิภาพและปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

ความจุที่ใช้ได้ : แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนและแบตเตอรี่กรดตะกั่วจะแตกต่างกันตามรุ่นและการใช้งาน

ความจุที่ใช้งานได้ของแบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออน สามารถเป็นไปได้ถึง 80% หรือมากกว่าของความจุ

ที่เก็บไฟฟ้าทั้งหมดของแบตเตอรี่ ในทางกลับกัน แบตเตอรี่กรดตะกั่วสามารถใช้พลังงานได้ระหว่าง

30% ถึง 40% ของความจุที่เก็บไฟฟ้าทั้งหมดก่อนที่จะถือว่าแบตเตอรี่หมด

สรุป

ความจุที่ใช้งานได้ของแบตเตอรี่ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น รุ่นของแบตเตอรี่ สภาวะการใช้งาน

อุณหภูมิแวดล้อม และเงื่อนไขการดูแลและการใช้งานของแบตเตอรี่เอง การบันทึกและการจัดการ

พลังงานในแบตเตอรี่เป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากแบตเตอรี่ให้ได้มากที่สุดและ

ยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ได้นานขึ้น

การจัดเก็บพลังงาน :แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน สามารถเก็บไฟฟ้าได้ 150 วัตต์ต่อชั่วโมงต่อกิโลกรัม

และแบตเตอรี่กรดตะกั่วสามารถเก็บไฟฟ้าได้เพียง 25 วัตต์ต่อชั่วโมงต่อกิโลกรัมเท่านั้น

ความจุการจัดเก็บพลังงานของแบตเตอรี่ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ขนาดและรุ่นของแบตเตอรี่

สภาวะแวดล้อมที่ใช้งาน อุณหภูมิ และเงื่อนไขการใช้งานที่แบตเตอรี่ถูกใช้งานอยู่ในนั้น การประหยัด

พลังงานและการจัดการที่ดีกับแบตเตอรี่จะช่วยให้ได้เอกลักษณ์การจัดเก็บพลังงานที่เหมาะสมและ

มีประสิทธิภาพสูงสุดจากแบตเตอรี่ทั้งสองชนิด

ราคา : แบตเตอรี่ลิเธียมมีราคาแพงกว่าแบตเตอรี่กรดตะกั่วอย่างมาก เกิดจากปัจจัยหลายอย่างที่มี

ผลต่อราคาของแต่ละประเภทของแบตเตอรี่

ตัวแรกคือวัสดุในการผลิต แบตเตอรี่ลิเธียมใช้วัสดุที่ทันสมัยและขั้นสูงกว่า ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น

นอกจากนี้ กระบวนการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมมีความซับซ้อนและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่า ซึ่งอาจ

ทำให้ต้องใช้ทรัพยากรและพลังงานมากขึ้นเมื่อเทียบกับแบตเตอรี่กรดตะกั่ว ทำให้ต้นทุนในการผลิต

และส่งเสริมราคาขึ้น

อีกปัจจัยหนึ่งคือประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ลิเธียมมักมีประสิทธิภาพในการเก็บพลังงาน

และใช้งานที่ดีกว่าแบตเตอรี่กรดตะกั่ว ซึ่งทำให้มีความต้องการสูงขึ้น และนักวิจัยกำลังพัฒนา

แบตเตอรี่ลิเธียมเวอร์ชันใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอยู่เสมอ ซึ่งอาจมีผลในการเพิ่มราคาเพิ่มขึ้น

สาย ด่วน แบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์

ราคาแบตเตอรี่ที่คุณสนใจ

สรุป

ราคาของแบตเตอรี่ลิเธียมและแบตเตอรี่กรดตะกั่ว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์และ

ข้อมูลล่าสุดในตลาด ดังนั้น, การตรวจสอบราคาที่เป็นปัจจุบันจากผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายจะเป็น

วิธีที่ดีที่สุดในการติดตามราคาแบตเตอรี่ที่คุณสนใจ แนะนำ แบตเตอรี่ลิเธียม ที่มาแรงตอนนี้

www.fadinium.com แบตเตอรี่ลิเธียม รถโฟล์คลิฟท์

น้ำหนัก : แบตเตอรี่ลิเธียม มีน้ำหนักเพียงประมาณ 1/3 ของแบตเตอรี่กรดตะกั่ว นี้เกิดจากความ

แตกต่างในวัสดุที่ใช้ในการผลิตและส่วนประกอบของแต่ละประเภทของแบตเตอรี่

แบตเตอรี่กรดตะกั่วมีส่วนประกอบหลักคือตะกั่ว (lead) ซึ่งมีน้ำหนักมากส่วนใหญ่ ร้อยละ 90 ของ

น้ำหนักทั้งหมดของแบตเตอรี่ อีก 10% เป็นกรดกำมะถันและสารต่าง ๆ ที่ใช้เป็นอิฐ

แบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออน มีส่วนประกอบหลักคือ ลิเธียม-ไอออน ซึ่งมีน้ำหนักน้อยกว่าและสามารถ

จัดเก็บพลังงานได้มากขึ้น น้ำหนักต่อรองของสารนี้เป็นประมาณ 3% เท่านั้นของน้ำหนักทั้งหมดของ

แบตเตอรี่

กำลังขับ :แบตเตอรี่ลิเธียม มักจะให้กำลังขับต่อหน่วยกิโลกรัมที่มากกว่าแบตเตอรี่กรดตะกั่ว

แบตเตอรี่ลิเธียมมีความสามารถในการเก็บพลังงานไฟฟ้าได้มากกว่าและมีประสิทธิภาพในการส่ง

มอบพลังงานไฟฟ้าที่ดีกว่า ซึ่งทำให้แบตเตอรี่ลิเธียมสามารถให้กำลังขับต่อหน่วยกิโลกรัมที่มากกว่า

แบตเตอรี่กรดตะกั่วได้

อีกทั้ง แบตเตอรี่ลิเธียม มีความต้านทานต่อการถูกสะสมพลังงานหรือการชาร์จใหม่ที่ดีกว่า ซึ่งส่งผล

ให้สามารถเก็บพลังงานได้มากขึ้นและใช้งานได้ยาวนานขึ้น นอกจาก แบตเตอรี่ลิเธียมยังมีอัตราการ

สูญเสียพลังงานที่ต่ำกว่าในระหว่างการเก็บพลังงานและใช้งาน ซึ่งทำให้มีประสิทธิภาพในการใช้งาน

ที่สูงขึ้นในระยะยาว

สรุป

ประสิทธิภาพและกำลังขับขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยอื่น ๆ ด้วย เช่น การออกแบบระบบไฟฟ้าในยาน

ยนต์, การจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพ, น้ำหนักรถยนต์, สภาวะถนน, และการขับขี่ที่สมารถเพิ่ม

หรือลดการใช้พลังงานได้ ดังนั้น, การดูแลรักษาและใช้งานรถยนต์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้

แบตเตอรี่ลิเธียมให้กำลังขับอย่างมากที่สุดเป็นสิ่งสำคัญด้วย

เวลาในการชาร์จ :แบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออน สามารถรับประจุได้ในอัตราที่สูงกว่าแบตเตอรี่ตะกั่วกรด

นั่นหมายความว่าแบตเตอรี่ลิเ-ธียมไอออน สามารถชาร์จได้เร็วกว่าและให้พลังงานไฟฟ้าใช้งานได้

เร็วกว่าแบตเตอรี่กรดตะกั่ว

การชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออน สามารถให้ประจุได้ด้วยกระแสไฟฟ้าที่สูงและอัตราการประจุ

ที่เร็วกว่า ซึ่งช่วยลดเวลาในการชาร์จแบตเตอรี่  ระยะเวลาที่ใช้ในการชาร์จขึ้นอยู่กับขนาดและ

ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ แต่โดยทั่วไปแล้ว แบตเตอรี่ลิเธียม ไอออนสามารถชาร์จได้เร็วขึ้นและ

เติมพลังงานได้ในเวลาที่สั้นกว่าแบตเตอรี่กรดตะกั่ว

สรุป

การชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออน อาจใช้เวลาตามรุ่นและความจุของแบตเตอรี่ แต่โดยทั่วไปแล้ว

การชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออนใช้เวลาประมาณ 2-2.5 ชั่วโมงต่อการชาร์จเต็ม อย่างไรก็ตาม

ขนาดและประสิทธิภาพของชาร์จเช่น กำลังไฟของชาร์จ, ระบบการควบคุมการชาร์จ, และสภาวะ

การใช้งานของแบตเตอรี่ อาจมีผลต่อเวลาในการชาร์จ

อายุการใช้งาน :แบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออน สำหรับรถโฟล์คลิฟท์มักมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า

แบตเตอรี่กรดตะกั่ว

แบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออน มีความต้านทานต่อการถูกสะสมพลังงานหรือการชาร์จใหม่ที่ดีกว่า

แบตเตอรี่กรดตะกั่ว ซึ่งส่งผลให้แบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออน มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น

นั่นหมายความว่าคุณสมบัติและประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออน มักอยู่ในระดับสูง

เมื่อเทียบกับแบตเตอรี่กรดตะกั่ว

อย่างไรก็ตาม  อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออนยังขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น

ประสิทธิภาพในการดูแลรักษาและการใช้งานของผู้ใช้, สภาวะการใช้งานของรถโฟล์คลิฟท์,

อุณหภูมิแวดล้อม, รูปแบบการใช้งานและการบำรุงรักษา, และเงื่อนไขการใช้งานอื่น ๆ

สรุป

เพื่อให้แบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออนสำหรับรถโฟล์คลิฟท์มีอายุการใช้งานที่ยาวนานที่สุดเป็นไปได้

ควรปฏิบัติตามคำแนะนำที่ระบุในคู่มือและคำแนะนำจากผู้ผลิต รวมทั้งอยู่ในระบบการบำรุงรักษา

ที่เหมาะสมและใช้แบตเตอรี่ในระดับพลังงานที่เหมาะสมในแต่ละครั้ง อย่างไรก็ตาม, หากมีปัญหา

หรือข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับแบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออนในรถโฟล์คลิฟท์ควรติดต่อผู้ผลิตหรือตัวแทน

จำหน่ายเพื่อขอคำแนะนำและความช่วยเหลือเพิ่มเติม

รถโฟล์คลิฟท์แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน

แบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออนสำหรับรถโฟล์คลิฟท์ต้องการการบำรุงรักษาเพียงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม

มีบางสิ่งที่คุณควรทำเพื่อให้แน่ใจว่ามีอายุการใช้งานยาวนานและชาร์จได้อย่างถูกต้อง

หลังจากคุณชาร์จแบตเตอรีลิเธียม-ไอออนของรถโฟล์คลิฟท์เสร็จแล้ว ปิดฝาครอบปืนชาร์จและ

ฝาครอบกันฝุ่นตามที่ได้กล่าวมาแล้ว นี่คือบางสิ่งที่คุณควรทำ

การบำรุงรักษาแบตเตอรี่ลิเธียมสำหรับรถโฟล์คลิฟท์

การบำรุงรักษาแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสำหรับรถโฟล์คลิฟท์เน้นความสะอาดและการตรวจสอบ

เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งสกปรกหรือความเสียหาย และปฏิบัติตามคำแนะนำที่มากับผู้ผลิต เพื่อรักษา

ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานที่ยาวนานของแบตเตอรี่

ประโยชน์ของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน

FORX มีอุปกรณ์จัดการวัสดุจำนวนมากที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออน

นี่คือข้อดีบางประการของการเลือกรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนด้วยลิเธียมโดย FORX

ชาร์จเต็มใน 2 ชั่วโมง

แบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออนของ FORX จะชาร์จจนเต็มในเวลาเพียง 2 ชั่วโมง ซึ่งหมายความว่า

แบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออน สามารถทำงานเต็มประสิทธิภาพได้เร็วกว่าแบตเตอรี่ตะกั่วกรด ซึ่งใช้เวลา

ชาร์จ 8-10 ชั่วโมงจนเต็ม ดังนั้นจึงใช้พลังงานในการชาร์จน้อยกว่ามาก และคุณสามารถกลับไป

ทำงานได้เร็วขึ้นมาก

เพิ่มผลผลิตของคุณ

เวลาในการชาร์จที่เร็วขึ้นหมายความว่าคุณสามารถกลับไปทำงานได้เร็วขึ้น ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพ

และผลกำไรของคุณ

ใช้พลังงานน้อยลง

ไม่เพียงแต่คุณสามารถกลับไปทำงานได้เร็วขึ้นมากด้วยรถโฟล์คลิฟท์ที่ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ลิ

เธียม-ไอออนของ FORX เท่านั้น แต่คุณยังใช้พลังงานน้อยลงในการชาร์จ ซึ่งดีต่อผลกำไรและ

สิ่งแวดล้อมของคุณ พวกเขาเผาผลาญ พลังงานได้เพียง 10-15 % เมื่อเทียบกับแบตเตอรี่ตะกั่วกรด

ซึ่งสูญเสียพลังงาน 45-50 %

ประหยัดเงิน

คุณจะประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา เนื่องจากแบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออนไม่ต้องการการบำรุง

รักษาและการรดน้ำที่ต้องใช้แรงงานมากซึ่งจำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่ตะกั่วกรด แบตเตอรี่ลิเธียม

-ไอออนมีอายุการใช้งานยาวนานกว่าแบตเตอรี่ตะกั่วกรด คุณจึงประหยัดค่าใช้จ่าย

ไว้วางใจ FORX สำหรับรถโฟล์คลิฟท์ลิเธียมไอออนที่ดีที่สุด
สาย ด่วน สำหรับผู้ให้บริการรถโฟล์คลิฟท์

FORX มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมรถโฟล์คลิฟท์ เพื่อตอบสนองความต้องการของคุณอย่าง

แม่นยำ เป็นไปได้ที่จะต้องพิจารณาหลายปัจจัย เช่น สเปกที่ตรงตามความต้องการของรถโฟล์คลิฟท์

ของคุณ เสถียรภาพและประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ บริการหลังการขาย และราคาที่เหมาะสม

ติดต่อเราวันนี้เพื่อขอใบเสนอราคา