นี่คือสิ่งที่ต้องทำเมื่อรถโฟล์คลิฟท์สตาร์ทไม่ติด

Here's what to do when your forklift won't start FORX

นี่คือ สิ่งที่ต้องทำ

เมื่อ รถโฟล์คลิฟท์ สตาร์ทไม่ติด

หากรถโฟล์คลิฟท์สตาร์ทไม่ติด เกิดการเสียเวลาและผลผลิตที่ลดลง สำหรับธุรกิจของคุณแล้ว

คุณจะทำอย่างไร?

เมื่อรถโฟล์คลิฟท์สตาร์ทไม่ติดและอาจส่งผลให้การผลิตลดลง คุณสามารถดำเนินการตามขั้นตอน

ต่อไปนี้:

 • ตรวจสอบแบตเตอรี่: ตรวจสอบว่าแบตเตอรี่ของรถยนต์ มีพลังงานเพียงพอหรือไม่  โดยตรวจ

สอบว่าไฟที่มีอยู่ในแบตเตอรี่เพียงพอที่จะสตาร์ทเครื่องยนต์ของรถโฟล์คลิฟท์  หากแบตเตอรี่มี

ปัญหา เช่น รั่วไฟหรือประจุไม่เพียงพอ อาจจำเป็นต้องแทนที่แบตเตอรี่ใหม่ หรือติดต่อช่างซ่อม

รถโฟล์คลิฟท์ Tel. 020-779-608

 • ตรวจสอบสายไฟและการเชื่อมต่อ: ตรวจสอบว่าสายไฟและการเชื่อมต่อทั้งหมดอยู่ในสภาพดี

ตรวจสอบว่าไม่มีสายไฟที่ชำรุดหรือถูกตัดหรือเสียหาย รวมถึงการเชื่อมต่อแบตเตอรี่และเสียงติดต่อ

ที่ถูกต้อง

 • ตรวจสอบตัวรับสัญญาณ: ตรวจสอบว่าระบบรักษาความปลอดภัยบนรถโฟล์คลิฟท์ ระบบป้องกัน

ต่างๆ อาจมีผลต่อการสตาร์ทของรถโฟล์คลิฟท์ แนะนำให้ตรวจสอบคู่มือการใช้งานหรือติดต่อ

ผู้บริการ เพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติมในกรณีนี้

ตัวรับสัญญาณ

ตัวรับสัญญาณ

 • ตรวจสอบระบบไฟ: ตรวจสอบระบบไฟทั้งหมดของรถโฟล์คลิฟท์ เช่น ไฟหน้ารถ ไฟท้ายรถ

ไฟเบรค ไฟสัญญาณ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีอะไร ทำให้ระบบไฟติดตัวได้

 • ติดต่อผู้บริการซ่อมรถโฟล์คลิฟท์: หากคุณไม่สามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง แนะนำให้ติดต่อ

ผู้บริการซ่อมรถโฟล์คลิฟท์ ที่ไว้วางใจ เช่น ผู้ผลิตรถโฟล์คลิฟท์ หรือผู้บริการซ่อมรถโฟล์คลิฟท์ 

เพื่อขอคำแนะนำหรือนัดหมายเพื่อซ่อมบำรุงรถโฟล์คลิฟท์

 • ติดต่อช่างซ่อมรถโฟล์คลิฟท์ : รีบติดต่อช่างซ่อมรถโฟล์คลิฟท์หรือผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง

Tel. 020-779-608 ให้ทีมช่างประเมินสถานะของรถและทำการซ่อมแซมตามความเหมาะสมได้

การมีช่างซ่อมมืออาชีพ จะช่วยลดเวลาและประสิทธิภาพการซ่อมบำรุงให้กับรถโฟล์คลิฟท์

สาย ด่วน สำหรับผู้ให้บริการรถโฟล์คลิฟท์

ทีมช่างประเมินสถานะของรถ

โปรดทราบว่าข้อแนะนำเหล่านี้เป็นข้อเสนอแนะทั่วไป และอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่นและยี่ห้อ

ของรถโฟล์คลิฟท์ หากคุณต้องการคำแนะนำที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น คุณควรติดต่อผู้ผลิตหรือติดต่อ

ผู้บริการที่เกี่ยวข้องกับรถโฟล์คลิฟท์ ของคุณโดยตรง

โปรดทราบว่าข้อแนะนำเหล่านี้เป็นข้อเสนอแนะทั่วไป และอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่นและยี่ห้อ

ของรถโฟล์คลิฟท์ หากคุณต้องการคำแนะนำที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น คุณควรติดต่อผู้ผลิตหรือติดต่อ

ผู้บริการที่เกี่ยวข้องกับรถโฟล์คลิฟท์ ของคุณโดยตรง

สาเหตุทั่วไปที่ทำให้รถโฟล์คลิฟท์ไม่สตาร์ท

สาเหตุทั่วไปที่ทำให้รถโฟล์คลิฟท์ไม่สตาร์ทด้วยตัวเองได้ดังนี้:

แบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์อ่อน

เครื่องจ่ายไฟชำรุด

เครื่องจ่ายไฟชำรุด

เชื้อเพลิงไม่สมบูรณ์

สตาร์ทเสีย

สตาร์ทเสีย

ไฟฟ้ามีปัญหา

>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง <<

 • แบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์อ่อนหรือดับ: แบตเตอรี่ที่อ่อนหรือดับ อาจเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้

รถโฟล์คลิฟท์ไม่สตาร์ท การใช้งานที่นานเกินไปหรือ ปัญหาในระบบชาร์จแบตเตอรี่ อาจทำให้

แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ การตรวจสอบและชาร์จแบตเตอรี่หรือการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่อาจช่วยแก้ไข

ปัญหานี้

 • ระบบจุดระเบิดหรือเครื่องจ่ายไฟชำรุด: หากระบบจุดระเบิดหรือเครื่องจ่ายไฟไม่ทำงานอย่าง

ถูกต้อง เช่น สวิตช์สตาร์ทเสียหรือสายไฟชำรุด ก็อาจทำให้รถไม่สามารถสตาร์ทได้ ตรวจสอบสวิตช์

สตาร์ทและสายไฟที่เชื่อมต่อเพื่อดูว่ามีสภาพดีและการเชื่อมต่อที่เหมาะสมหรือไม่

 • ระบบเชื้อเพลิงไม่สมบูรณ์: ปัญหาในระบบเชื้อเพลิง เช่น ปั๊มน้ำมันเสียหรือระบบจ่ายน้ำมัน

ไม่เพียงพอ อาจทำให้รถโฟล์คลิฟท์ไม่สามารถสตาร์ทได้  ตรวจสอบระบบเชื้อเพลิง เพื่อตรวจสอบว่า

มีปัญหาใดๆ ที่อาจเป็นอุปสรรคในการสตาร์ทรถ.

 • ระบบสตาร์ทเสียหรือเสียช่วง: สตาร์ทเตอร์หรือส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในระบบสตาร์ท

อาจชำรุดหรือเสีย ตรวจสอบระบบสตาร์ทอย่างละเอียด เพื่อค้นหาส่วนที่เสียหรือชำรุดและทำการ

ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอะไหล่ตามความจำเป็น

 • ระบบไฟฟ้ามีปัญหา: ระบบไฟฟ้าภายในรถโฟล์คลิฟท์อาจมีปัญหา เช่น สายไฟชำรุดหรือวงจร

ไฟฟ้าเสียหาย  ตรวจสอบระบบไฟฟ้าของรถโฟล์คลิฟท์ เพื่อตรวจสอบสายไฟและวงจรที่เสียหาย

และทำการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนส่วนที่เสียหาย

สรุป

ปัญหาในรถโฟล์คลิฟท์ที่ทำให้ไม่สามารถสตาร์ทได้ เกิดจากปัญหาในระบบไฟฟ้าหรือระบบ

เครื่องยนต์ และควรตรวจสอบส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสตาร์ทรถโฟล์คลิฟท์ให้ละเอียด

เพื่อหาสาเหตุและแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม

แหล่งเชื้อเพลิง

ในกรณีของรถโฟล์คลิฟท์ที่ใช้เครื่องยนต์ไฟฟ้า การให้พลังงานและแหล่งเชื้อเพลิงมีความแตกต่าง

จากรถโฟล์คลิฟท์ที่ใช้เครื่องยนต์ ในการขับเคลื่อนด้วยน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติ ขอให้คำตอบ

แยกตามประเภทเครื่องยนต์ดังนี้:

รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า:
 • รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าไม่ใช้น้ำมันหรือเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อน เพราะมันใช้ไฟฟ้าเป็นแหล่ง

พลังงานในการทำงาน

 • การชาร์จของรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า เกิดขึ้น เมื่อรถโฟล์คลิฟท์ถูกเสียบกับที่ชาร์จอย่างถูกต้องหลัง

จากใช้งานครั้งล่าสุด และสามารถให้พลังงานไฟฟ้าในส่วนต่างๆของรถโฟล์คลิฟท์ เช่น

ไฟหน้ารถ ไฟเบรก และฟังก์ชันเสริมอื่นๆ

รถโฟล์คลิฟท์ที่ใช้เครื่องยนต์น้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติ:
 • ในกรณีของรถโฟล์คลิฟท์ที่ใช้เครื่องยนต์น้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติ น้ำมันหรือก๊าซเป็นแหล่ง

เชื้อเพลิงในการขับเคลื่อน

รถโฟล์คลิฟท์ LPG

รถโฟล์คลิฟท์ LPG รุ่น CPQD25T3-K25

 • รถโฟล์คลิฟท์เหล่านี้ อาจใช้เครื่องยนต์ที่ใช้ดีเซลหรือก๊าซธรรมชาติ และต้องได้รับการเติมเชื้อ

เพลิงเมื่อน้ำมันหรือก๊าซในถังลดลงต่ำกว่าระดับที่กำหนด

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรถโฟล์คลิฟท์ ในกรณีเฉพาะ ควรติดต่อผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการ

ของรถโฟล์คลิฟท์ เพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับแหล่งเชื้อเพลิงที่ถูกต้องสำหรับรถของคุณ

แบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์

แบตเตอรี่เป็นส่วนสำคัญของกลไกการสตาร์ทของรถโฟล์คลิฟท์  เนื่องจากมีหน้าที่ให้พลังงานไฟฟ้า

ให้กับระบบเริ่มต้นเครื่องยนต์หรือการทำงานของระบบไฟฟ้าอื่น ๆ ในรถโฟล์คลิฟท์

ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับแบตเตอรี่ได้แก่:

 • แบตเตอรี่หมดพลังงาน: หากแบตเตอรี่ไม่ได้รับการชาร์จให้เพียงพอหรือใช้งานเกินกว่า

ความจำเป็น แบตเตอรี่อาจจะหมดพลังงานและไม่สามารถส่งพลังงานไฟฟ้าให้กับระบบได้ นี่อาจ

เกิดขึ้น เมื่อแบตเตอรี่มีอายุการใช้งานที่ยาวและต้องการการชาร์จหรือการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่

 • การเชื่อมต่อไม่แน่นอน: การเชื่อมต่อที่ไม่แน่นอนหรือไม่เสถียรอาจทำให้แบตเตอรี่ไม่สามารถ

ส่งกระแสไฟฟ้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อาจเกิดจากสายไฟที่ชำรุดหรือการเชื่อมต่อที่ไม่สมบูรณ์

ในกรณีนี้ควรตรวจสอบและแก้ไขการเชื่อมต่อที่ไม่ดีหรือเสียหาย

 • การสึกกร่อนแบตเตอรี่: แบตเตอรี่ที่เสียหายอาจมีการสึกกร่อนที่รอบ ๆ ตัว ซึ่งอาจเกิดจากการใช้

งานหรือสึกกร่อนทางกลไก ควรตรวจสอบและแก้ไขสึกกร่อนเพื่อให้แบตเตอรี่ทำงานได้อย่าง

เต็มประสิทธิภาพ

การเสริมใช้ฟังก์ชันอื่น ๆ ของรถโฟล์คลิฟท์ เช่น ไฟ แตร หรือชิ้นส่วนอื่น ๆ ที่ใช้งานได้ เป็นวิธี

การตรวจสอบปัญหาแบตเตอรี่หมดหรือการเชื่อมต่อที่ไม่ดี โดยเฉพาะเมื่อคุณใช้แตรพร้อมกับไฟ

หากไฟหรี่ลงเมื่อกดแตร อาจแสดงว่าฟิวส์หรือปลั๊กไฟอาจทำงานผิดปกติ

รถโฟล์คลิฟท์ทั่วไปอื่นๆ ที่ไม่ใช่สตาร์ทเตอร์

ปัญหาที่คุณอาจพบกับรถโฟล์คลิฟท์ทั่วไปที่ไม่ใช่สตาร์ทเตอร์:

 • ไฟฟ้าไม่พร้อม: อาจเกิดจากการตัดสายไฟหรือสายไฟเสียหาย คุณควรตรวจสอบระบบไฟฟ้าของ

รถโฟล์คลิฟท์ เช่น ตรวจสอบว่ามีไฟฟ้าในระบบหรือไม่ และตรวจสอบสายไฟหรือวงจรที่เกี่ยวข้อง

ว่าทำงานถูกต้องหรือไม่

 • สวิตช์หรือปุ่มไม่ทำงาน: อาจเกิดจากสวิตช์หรือปุ่มเสียหาย คุณควรตรวจสอบว่าสวิตช์หรือ

ปุ่มสตาร์ทของรถโฟล์คลิฟท์ทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่ และตรวจสอบว่ามีการสั่นสะเทือนหรือชำรุด

ที่สวิตช์หรือปุ่มหรือไม่

 • ระบบสัญญาณหรือความสามารถหลังจากการทำงาน: รถโฟล์คลิฟท์อาจมีระบบสัญญาณเตือน

หรือการแจ้งเตือนเมื่อมีปัญหา คุณควรตรวจสอบว่ามีการแสดงสัญญาณหรือเสียงเตือนใดๆ หรือไม่

และตรวจสอบความสามารถของรถโฟล์คลิฟท์หลังจากทำงาน เช่น การเคลื่อนที่, การหมุน, หรือ

ฟังก์ชันอื่น ๆ

 • ปัญหาเกี่ยวกับระบบขับเคลื่อน: รถโฟล์คลิฟท์อาจมีปัญหาที่เกี่ยวกับระบบขับเคลื่อน เช่น

มอเตอร์เสียหาย, เกียร์เสียหาย หรือสายพานฟางขาดหาย คุณควรตรวจสอบและซ่อมแซม

ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องหากจำเป็น

โดยทั่วไปแล้ว การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับรถโฟล์คลิฟท์ นั้นควรปรึกษาผู้ผลิตรถหรือ

ช่างที่เชี่ยวชาญทางด้านรถโฟล์คลิฟท์  เพื่อความถูกต้องและปลอดภัย

ด้านความปลอดภัย

มีการพลิกสวิตช์ปิดเครื่องฉุกเฉินเพื่อป้องกันไม่ให้สตาร์ทเครื่องยนต์หรือไม่?

ในรถโฟล์คลิฟท์หรือรถยกที่ออกแบบมา เพื่อความปลอดภัย อาจมีการติดตั้งสวิตช์ปิดเครื่องฉุกเฉิน

เพื่อป้องกันไม่ให้สตาร์ทเครื่องยนต์เกิดขึ้นได้  โดยการพลิกสวิตช์ปิดเครื่องฉุกเฉินจะทำให้ระบบ

ไฟฟ้าหรือสวิตช์ต่างๆ ในรถถูกตัดการส่งไฟฟ้าไปยังเครื่องยนต์ ซึ่งทำให้ไม่สามารถสตาร์ท

เครื่องยนต์ได้ ซึ่งจะช่วยป้องกันการทำงานไม่ตามที่ต้องการหรือเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจากการเริ่มต้น

เครื่องยนต์โดยไม่ได้ตรวจสอบรอบระบบโดยละเอียดก่อน

สรุป

ลักษณะด้านความปลอดภัยของรถโฟล์คลิฟท์ อาจแตกต่างกันไปตามแบรนด์และรุ่นของ

รถโฟล์คลิฟท์  ดังนั้น ควรอ่านคู่มือการใช้งานและคู่มือความปลอดภัยที่มากับรถโฟล์คลิฟท์ ของคุณ

หรือติดต่อผู้ผลิตรถหรือตัวแทนจำหน่ายเพื่อขอข้อมูลที่เป็นเอกสารสำหรับรถโฟล์คลิฟท์ของคุณ

เฉพาะอีกด้วย

เครื่องยนต์เย็น

สัมผัสอากาศเย็น

สัมผัสอากาศเย็น

อุณหภูมิอากาศอุ่นขึ้น

อุณหภูมิอากาศอุ่นขึ้น

พลังงานเพียงพอ

การที่เครื่องยนต์บางเครื่อง อาจไม่สามารถสตาร์ททันทีหลังจากสัมผัสอากาศเย็นเป็นเวลานาน

เนื่องจากความเย็นส่วนนี้อาจมีส่วนทำให้การเริ่มต้นเครื่องยนต์ยากขึ้น ความเย็นอาจทำให้น้ำมัน

เครื่องยนต์หนืดลง และความหนืดนี้อาจทำให้การเคลื่อนไหวของชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ลำบาก

หากพบว่าเครื่องยนต์มีปัญหาในการสตาร์ทหลัง จากสัมผัสอากาศเย็นเป็นเวลานาน ลองย้าย

รถโฟล์คลิฟท์ไปยังที่ที่อุณหภูมิอากาศอุ่นขึ้น เช่น ในพื้นที่ที่มีแสงแดดหรือใกล้กับที่มีการเผาไฟ

อาจช่วยให้เครื่องยนต์เริ่มต้นได้ง่ายขึ้น

ควรตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่ว่ายังมีพลังงานเพียงพอ สำหรับการสตาร์ทเครื่องยนต์หรือไม่

หากปัญหาไม่ได้ ควรนัดหมายช่างที่เชี่ยวชาญทางด้านรถโฟล์คลิฟท์ เพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหา

ให้ครบถ้วน เนื่องจากอาจมีสาเหตุอื่น ที่ทำให้เครื่องยนต์รถโฟล์คลิฟท์ไม่สามารถสตาร์ทได้ด้วย

ความเย็นนี้

สวิตช์ที่นั่ง

การตรวจสอบน้ำหนักที่วางไว้บนเบาะนั่งเพื่อเติมเต็มที่นั่งในลิฟต์เป็นเรื่องสำคัญเพื่อความปลอดภัย

และประสิทธิภาพในการทำงานของลิฟต์ คุณสามารถดำเนินการตรวจสอบได้โดยปฏิบัติตาม

ขั้นตอนต่อไปนี้:

 • ตรวจสอบความแน่นหนาของน้ำหนักที่วางไว้บนเบาะนั่ง: ตรวจสอบว่าน้ำหนักที่วางไว้บนเบาะนั่ง

มีความแน่นหนาเพียงพอต่อการเติมเต็มที่นั่งหรือไม่ ใช้น้ำหนักที่ถูกต้อง เพื่อให้ลิฟต์สามารถทำงาน

ได้อย่างปลอดภัย ควรอ้างอิงตามคำแนะนำหรือข้อมูลทางเทคนิคที่ระบุในคู่มือหรือคู่มือการใช้งาน

ของลิฟต์เพื่อตรวจสอบน้ำหนักที่เหมาะสมสำหรับระบบลิฟต์ของคุณ

สวิตช์ที่นั่งรถโฟล์คลิฟท์ ถูกต้อง
 • ตรวจสอบความปลอดภัย: ตรวจสอบว่าระบบลิฟต์ของคุณมีการตรวจจับความเป็นไปได้ที่น้ำหนัก

ที่วางไว้บนเบาะนั่งเกินกำหนดหรือไม่ ระบบลิฟต์บางระบบอาจมีการติดตั้งเซ็นเซอร์หรืออุปกรณ์

อื่น ๆ เพื่อตรวจจับน้ำหนักและป้องกันการทำงานเมื่อมีน้ำหนักเกินกำหนดที่กำหนดไว้ ตรวจสอบว่า

ระบบตรวจจับน้ำหนักทำงานอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพที่เพียงพอ

 • ปฏิบัติตามคำแนะนำจากผู้ผลิต: อ่านคู่มือหรือคู่มือการใช้งานที่ได้รับจากผู้ผลิตของลิฟต์

เพื่อตรวจสอบว่ามีคำแนะนำเฉพาะในการวางน้ำหนักบนเบาะนั่งหรือไม่ ปฏิบัติตามคำแนะนำ

เหล่านี้เพื่อให้สมดุลและปลอดภัยในการทำงานของลิฟต์

การตรวจสอบและรักษาความปลอดภัยของลิฟต์เป็นเรื่องสำคัญ เพื่อให้การใช้งานของลิฟต์เป็นไปได้

อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ หากคุณมีข้อกังวลหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับความปลอดภัยของลิฟต์

คุณควรปรึกษาผู้ผลิตหรือช่างผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องเพื่อขอคำแนะนำและคำปรึกษา

เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานและการดูแลรักษาลิฟต์อย่างถูกต้อง