รู้เรื่องความสูงของเสาโฟล์คลิฟท์ก่อนตัดสินใจซื้อ

รู้เรื่องความสูงของเสารถโฟล์คลิฟท์ก่อนตัดสินใจซื้อ

รู้เรื่องความสูงของเสาโฟล์คลิฟท์ก่อนตัดสินใจซื้อ

การเลือกเสาเหล็กในการสร้างโฟล์คลิฟท์ ต้องพิจารณาความสูงของแนวเสาโฟล์คลิฟท์ เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน

โดยปกติแล้วความสูงของเสาโฟล์คลิฟท์จะมีผลต่อความเสถียรของโครงสร้าง ดังนั้นการเลือกเสาโฟล์คลิฟท์ที่สูงเกินไป

หรือต่ำเกินไป อาจส่งผลต่อความปลอดภัยในการใช้งาน

สาระน่ารู้


เพื่อเลือกเสาโฟล์คลิฟท์ที่เหมาะสมกับการใช้งาน ควรพิจารณาตามหลักการดังนี้

  • น้ำหนักที่จะยก 

ควรตรวจสอบน้ำหนักของวัตถุที่ต้องการยก เพื่อเลือกเสาโฟล์คลิฟท์ที่มีความต้านทานและความแข็งแรงที่เหมาะสม

สำหรับการยกน้ำหนักดังกล่าว

น้ำหนักที่จะยก

การตรวจสอบน้ำหนักของวัตถุที่ต้องการยก เป็นขั้นตอนที่สำคัญเพื่อเลือกเสาโฟล์คลิฟท์ที่เหมาะสมสำหรับการใช้งาน

เพราะน้ำหนักของวัตถุจะส่งผลต่อความต้านทานและความแข็งแรงของเสาโฟล์คลิฟท์

หากน้ำหนักของวัตถุที่ต้องการยกในโฟล์คลิฟท์มีน้ำหนักมาก ควรเลือกเสาเหล็กที่มีความต้านทานและความแข็งแรงสูง

เพื่อให้เสาเหล็กมีความทนทานต่อน้ำหนักและแรงกดที่เกิดจากการยกของวัตถุ

แต่หากน้ำหนักของวัตถุที่ต้องการยกน้อย ก็สามารถเลือกเสาเหล็กที่มีความต้านทานและความแข็งแรงต่ำกว่าได้ โดยไม่

ต้องใช้เสาเหล็กที่มีความแข็งแรงมากเกินไป ซึ่งอาจทำให้การใช้งานไม่เหมาะสมและมีความไม่ปลอดภัย

สรุป

ดังนั้น การตรวจสอบน้ำหนักของวัตถุที่ต้องการยกในโฟล์คลิฟท์จึงเป็นการจำเป็นที่จะช่วยให้เลือกเสาเหล็กที่เหมาะสม

กับการใช้งานและสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย

  • ความสูงของโฟล์คลิฟท์

ควรหาข้อมูลเกี่ยวกับความสูงที่สูงสุดของโฟล์คลิฟท์ที่คุณต้องการซื้อและเลือกเสาโฟล์คลิฟท์ที่มีความสูงที่เหมาะสม

กับการใช้งาน

ความสูงของโฟล์คลิฟท์

ความสูงของโฟล์คลิฟท์

การหาข้อมูลเกี่ยวกับความสูงที่สูงสุดของโฟล์คลิฟท์ที่ต้องการซื้อ เป็นขั้นตอนที่สำคัญในการเลือกเสาโฟล์คลิฟท์

ที่เหมาะสมสำหรับการใช้งาน เพราะเสาโฟล์คลิฟท์ที่มีความสูงไม่เหมาะสมกับความสูงของโฟล์คลิฟท์อาจทำให้เกิด

อุบัติเหตุได้ง่ายขึ้น ดังนั้นควรหาข้อมูลเกี่ยวกับความสูงที่เหมาะสมกับการใช้งานของโฟล์คลิฟท์ที่คุณต้องการซื้อก่อน

จะตัดสินใจเลือกซื้อ

สรุป

เมื่อทราบความสูงที่เหมาะสมกับการใช้งานของโฟล์คลิฟท์แล้ว คุณสามารถเลือกเสาโฟล์คลิฟท์ที่มีความสูงที่เหมาะสม

กับความสูงของโฟล์คลิฟท์ได้ โดยเสาเหล็กที่มีความสูงไม่เหมาะสมกับความสูงของโฟล์คลิฟท์อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้

ง่ายขึ้น ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความปลอดภัยของเครื่องจักรและผู้ใช้งานในบริเวณโฟล์คลิฟท์

  • การใช้งานโฟล์คลิฟท์

ควรพิจารณาว่าโฟล์คลิฟท์จะใช้งานอย่างไร ยกตัวอย่างเช่น การใช้งานในโรงงานหรือโกดังสินค้า การใช้งานเพื่อขนส่ง

สินค้า หรือการใช้งานในสถานที่ที่มีอุณหภูมิสูงหรือต่ำ การพิจารณาเหล่านี้จะช่วยให้คุณเลือกเสาโฟล์คลิฟท์

การใช้งานโฟล์คลิฟท์

การใช้งานโฟล์คลิฟท์

ที่เหมาะสมกับการใช้งานของโฟล์คลิฟท์ได้อย่างถูกต้อง การใช้งานของโฟล์คลิฟท์มีความหลากหลายและต่างกันไปขึ้น

อยู่กับวัตถุประสงค์ของการใช้งาน เช่น โฟล์คลิฟท์ที่ใช้งานในโรงงานหรือโกดังสินค้า จะต้องรับน้ำหนักสูงและเข้าถึงได้

ยากในบางกรณี โฟล์คลิฟท์ที่ใช้งาน เพื่อขนส่งสินค้าจะต้องมีความแข็งแรงเพื่อรับน้ำหนักสินค้าขณะการขนส่ง และ

โฟล์คลิฟท์ที่ใช้งานในสถานที่ที่มีอุณหภูมิสูงหรือต่ำจะต้องมีวัสดุที่ทนทานต่อสภาพอากาศหรืออุณหภูมิที่แตกต่างกัน

สรุป

การพิจารณาเหล่านี้จะช่วยให้คุณเลือกเสาโฟล์คลิฟท์ที่เหมาะสมกับการใช้งานของโฟล์คลิฟท์ โดยเสาเหล็กที่มีความ

แข็งแรงสูงและความต้านทานต่อสภาพอากาศและอุณหภูมิจะเหมาะสมกับการใช้งานในสถานที่ที่มีเงื่อนไขอากาศและ

อุณหภูมิที่แตกต่างกัน ในขณะเดียวกัน เสาโฟล์คลิฟท์ที่มีความแข็งแรงและความทนทานต่อน้ำหนักสูงจะเหมาะสมกับ

การใช้งานในโรงงานหรือโกดังสินค้าที่ต้องรับน้ำหนักสินค้าสูงๆ ดังนั้นการพิจารณาว่าโฟล์คลิฟท์

วิธีการเลือกประเภทเสาโฟล์คลิฟท์ที่เหมาะสม

การเลือกประเภทเสาเหล็กในโฟล์คลิฟท์นั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น น้ำหนักสินค้าที่ต้องการยก ความสูงของ

โฟล์คลิฟท์ และการใช้งานของโฟล์คลิฟท์ เพื่อให้ได้เสาโฟล์คลิฟท์ที่เหมาะสมกับการใช้งาน ดังนั้น

วิธีการเลือกประเภทเสาโฟล์คลิฟท์ที่เหมาะสมได้แก่ ดังนี้

ปัจจัย...การเลือกเสาโฟล์คลิฟท์

ปัจจัย…การเลือกเสาโฟล์คลิฟท์

1.การหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องการยกเป็นขั้นตอนที่สำคัญ ควรทราบน้ำหนักและขนาดของสินค้าที่ต้องการ

ยกด้วย เพื่อให้เลือกเสาเหล็กที่สามารถรองรับน้ำหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ เหมาะสมสำหรับโฟล์คลิฟท์

โดยที่ข้อมูลที่ต้องระบุได้แก่:

1.1 น้ำหนักของสินค้า : ควรระบุน้ำหนักของสินค้าที่ต้องการยกอย่างละเอียด เพื่อให้เลือกเสาโฟล์คลิฟท์ที่มี

ความแข็งแรงและสามารถรองรับน้ำหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การระบุน้ำหนักของสินค้าที่ต้องการยกอย่างละเอียดเป็นสิ่งสำคัญในการเลือกเสาโฟล์คลิฟท์ ที่เหมาะสม

สำหรับโฟล์คลิฟท์ เนื่องจากเสาโฟล์คลิฟท์ มีความแข็งแรงและสามารถรับน้ำหนักได้ตามขนาดและลักษณะ

ของสินค้าที่ต้องการยก ดังนั้น การระบุน้ำหนักของสินค้าอย่างละเอียดจะช่วยให้เลือกเสาโฟล์คลิฟท์ ที่

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการยกสินค้าได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าสินค้ามีน้ำหนักมากๆ จะต้องใช้เสาโฟล์คลิฟท์

ที่มีความแข็งแรงและสามารถรับน้ำหนักได้มาก ถ้าสินค้ามีน้ำหนักน้อยก็สามารถใช้เสาโฟล์คลิฟท์ ที่มีความ

แข็งแรงน้อยกว่าได้ ดังนั้น การระบุน้ำหนักของสินค้าเป็นสิ่งที่จำเป็นในการเลือกเสาโฟล์คลิฟท์ ที่เหมาะสม

สำหรับโฟล์คลิฟท์

1.2 ขนาดของสินค้า : ควรระบุขนาดของสินค้าที่ต้องการยก เพื่อให้เลือกเสาโฟล์คลิฟท์ที่มีขนาดเหมาะสม

สำหรับการยกสินค้าดังกล่าว

การระบุขนาดของสินค้าที่ต้องการยกเป็นสิ่งสำคัญในการเลือกเสาโฟล์คลิฟท์ที่เหมาะสมสำหรับการยกสินค้า

ควรระบุขนาดทั้งกว้าง x ยาว x สูง ของสินค้า

กว้างยาวสูง

ระบุขนาดทั้งกว้าง x ยาว x สูง ของสินค้า

สรุป

หากเป็นสินค้าที่มีรูปทรงที่ไม่เรียบหรือมีขนาดไม่เท่ากัน ควรระบุขนาดของสินค้าด้วยหน่วยเป็นเมตร และ

แปลงเป็นหน่วยความยาวของเสาโฟล์คลิฟท์ที่จะใช้ในการยกสินค้า เช่น หากสินค้ามีขนาดกว้าง 2 เมตร

ยาว 2 เมตร สูง 2 เมตร จะต้องเลือกเสาโฟล์คลิฟท์ที่มีความยาวอย่างน้อย 3 เมตร เพื่อให้สามารถยกสินค้า

ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

1.3 ลักษณะของสินค้า : ควรระบุลักษณะของสินค้าที่ต้องการยก เช่น รูปร่างและความยาว เพื่อให้เลือก

เสาโฟล์คลิฟท์ที่มีความต้านทานและความแข็งแรงที่เหมาะสมสำหรับการยกสินค้าดังกล่าว

การระบุลักษณะของสินค้าเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เลือกเสาโฟล์คลิฟท์ที่มีความต้านทานและความแข็งแรง

ที่เหมาะสมสำหรับการยกสินค้าได้อย่างถูกต้อง สำหรับสินค้าที่มีรูปร่างและความยาวต่างๆ อาจจะต้อง

พิจารณาเลือกเสาโฟล์คลิฟท์ที่มีความยาวเหมาะสม โดยคำนึงถึงความต้านทานและความแข็งแรงของเสา

โฟล์คลิฟท์เพื่อรองรับน้ำหนักของสินค้าโดยที่ไม่เกิดการบิดเบือนหรือเสียหายในขณะยกสินค้า

สรุป

สำหรับสินค้าที่มีรูปร่างและความยาวต่างๆ ที่ต้องการยกด้วยโฟล์คลิฟท์ จะต้องพิจารณาการเลือกเสา

โฟล์คลิฟท์ที่มีความต้านทานและความแข็งแรงเหมาะสมสำหรับการยกสินค้าดังกล่าว โดยสามารถพิจารณา

ตามลักษณะของสินค้า ดังนี้

1.สินค้าที่มีรูปร่างแบบกล่องหรือสี่เหลี่ยม: สำหรับสินค้าที่มีรูปร่างแบบกล่องหรือสี่เหลี่ยม เช่น กล่องลัง,

ตู้เก็บของ, หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า จะต้องพิจารณาเลือกเสาโฟล์คลิฟท์ที่มีความแข็งแรงสูง และสามารถรองรับ

น้ำหนักสูงได้มากที่สุด

2.สินค้าที่มีรูปร่างแบบกระบอก: สำหรับสินค้าที่มีรูปร่างแบบกระบอก เช่น ท่อไอเสีย, ท่อเหล็ก, หรือเครื่องจักร

จะต้องพิจารณาเลือกเสาโฟล์คลิฟท์ที่มีความต้านทานและความแข็งแรงเหมาะสมสำหรับการยกสินค้าดังกล่าว

3.สินค้าที่มีความยาวยาว: สำหรับสินค้าที่มีความยาวยาว เช่น ท่อเหล็ก, เสาเข็ม, หรือเหล็กแผ่น จะต้อง

พิจารณาเลือกเสาโฟล์คลิฟท์ที่มีความต้านทานและความแข็งแรง

1.4 จำนวนและความถี่ของการยกสินค้า : ควรระบุจำนวนและความถี่ของการยกสินค้า เพื่อให้เลือกเสา

โฟล์คลิฟท์ที่มีความต้านทานและความแข็งแรงที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานโดยรวม

จำนวนและความถี่ของการยกสินค้า

จำนวนและความถี่ของการยกสินค้า

การระบุจำนวนและความถี่ของการยกสินค้าเป็นสิ่งสำคัญในการเลือกเสาโฟล์คลิฟท์ที่เหมาะสมสำหรับการ

ใช้งานโดยรวม ควรพิจารณาความถี่ของการยกสินค้า และ น้ำหนักสินค้าที่ต้องยกในแต่ละครั้ง เพื่อหาเสา

โฟล์คลิฟท์ที่มีความแข็งแรง และ ความต้านทานที่เหมาะสมสำหรับการยกสินค้านั้นๆ  โดยทั่วไปแล้ว

เสาโฟล์คลิฟท์จะมีความต้านทานและความแข็งแรงต่างกันไปตามขนาดและเส้นผ่าศูนย์กลาง ดังนั้น การเลือก

เสาโฟล์คลิฟท์ที่มีขนาดและเส้นผ่าศูนย์กลางที่เหมาะสม จะช่วยให้การยกสินค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น สำหรับการใช้งานที่มีความถี่ของการยกสินค้าสูง

สรุป

อาจต้องพิจารณาเสาโฟล์คลิฟท์ที่มีความต้านทานและความแข็งแรงสูงกว่าเสาโฟล์คลิฟท์ทั่วไป เพื่อให้สามารถ

รองรับการใช้งานได้อย่างยาวนาน และลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานเป็นระยะเวลานานๆ ได้

1.5 ความกว้างและความลึกของเฟือง : เป็นตัวช่วยในการกำหนดขนาดของเสาโฟล์คลิฟท์ที่เหมาะสม ถ้าเฟือง

มีความกว้างและความลึกมากต้องเลือกเสาโฟล์คลิฟท์ที่มีขนาดใหญ่เพื่อให้รองรับ

การเลือกเสาโฟล์คลิฟท์ที่เหมาะสม ต้องพิจารณาตามความกว้างและความลึกของเฟือง เพื่อให้เสาโฟล์คลิฟท์

มีความทนทานและรองรับน้ำหนักได้อย่างเหมาะสม

เมื่อเฟืองมีความกว้างและความลึกมากจะต้องใช้เสาโฟล์คลิฟท์ที่มีขนาดใหญ่เพื่อให้รองรับน้ำหนักของเฟือง

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีขนาดเสาโฟล์คลิฟท์ที่แนะนำสำหรับเฟืองที่มีความกว้างและความลึกในระดับ

ปานกลางประมาณ 2 นิ้วหรือ 5 เซนติเมตรขึ้นไป

สรุป

อย่างไรก็ตาม การเลือกเสาโฟล์คลิฟท์ที่เหมาะสมจะต้องพิจารณาตามสภาพแวดล้อม และการใช้งานจริงของ

เฟือง เช่น น้ำหนักที่ต้องรองรับ ความสูงที่ต้องเหนี่ยวนำ แรงลมที่มีอยู่ในพื้นที่ และสิ่งกีดขวางอื่นๆ เป็นต้น

ดังนั้น การเลือกเสาโฟล์คลิฟท์ที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญในการติดตั้งเฟืองโฟล์คลิฟท์ให้มีประสิทธิภาพและ

ปลอดภัยในการใช้งาน

ประเภทเสารถโฟล์คลิฟท์
ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับความสูงของการยก

การเลือกความสูงของการยกขึ้นอยู่กับการใช้งานและเป้าหมายของการใช้รถโฟล์คลิฟท์ ต่อไปนี้เป็นข้อควร

พิจารณาเกี่ยวกับความสูงของการยก

1.ความสูงที่ต้องการยกขึ้น : จะต้องเหมาะสมกับวัตถุหรือวัสดุที่ต้องการยกขึ้น และควรมีความปลอดภัย

ในการใช้งาน

2.ความสูงของอาคาร : เป็นตัวกำหนดว่าคุณสามารถใช้รถโฟล์คลิฟท์ได้สูงแค่ไหน และหากความสูงของการ

ยกขึ้นมากกว่าความสูงของอาคาร คุณอาจต้องพิจารณาการใช้รถโฟล์คลิฟท์ที่มีขนาดเล็กกว่า

3.ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น : ควรพิจารณาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น หากมีการกระทำผิดพลาดในการใช้งาน

รถโฟล์คลิฟท์ โดยเฉพาะการชนกับฝั่งหรือที่ผิวของอาคาร เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อรถโฟล์คลิฟท์

หรืออาคารได้

4.ปัจจัยความปลอดภัย : ความสูงของการยกขึ้นต้องมีความปลอดภัยสูงสุดและต้องไม่มีความเสี่ยงต่อการล้ม

หรือชนติดฝั่ง รวมถึงต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการตกหรือเคลื่อนย้ายได้รวดเร็ว

ในการคำนวณว่าคุณต้องการยกสูงเท่าใด ให้เริ่มด้วยความสูงของชั้นวางบนสุดและเพิ่มไปอีก 6 นิ้ว ซึ่งนิ้วที่เพิ่ม

ขึ้นจะทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีพื้นที่ในการขยับเพื่อปรับโหลดโดยที่เสายืดออกจนสุด ความสูงของการยกบางครั้ง

เรียกว่าความสูงเสาสูงสุด

• ความสูงที่ยืดขยายออก :

ความสูงที่ขยายของเสาโฟล์คลิฟท์คือระยะห่างจากพื้นถึงยอดเสาเมื่อยืดออกจนสุด

• ความสูงที่ยุบหดลง :

ระยะห่างจากยอดเสาถึงพื้นเมื่อลดเสาลงจนสุด นี่เป็นการวัดที่สำคัญ หากรถโฟล์คลิฟท์ของคุณต้องใช้งานผ่าน

ช่องเปิดเล็กๆ เช่น ประตูโรงงาน หรือใช้งานภายในตู้คอนเทนเนอร์หรือรถพ่วงรถบรรทุก

• เปรียบเทียบเสาโฟล์คลิฟท์ :

กรณีโฟล์คลิฟท์ของคุณทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีระยะห่างเหนือศีรษะต่ำ ควรตรวจสอบว่าผู้ปฏิบัติงาน

สามารถยกงาได้สูงเพียงใดโดยไม่ต้องเปลี่ยนความสูงของเสา

เสาโฟล์คลิฟท์ 2 ท่อน
VS เสาโฟล์คลิฟท์ 3 ท่อน

เมื่อคุณระบุความต้องการและข้อจำกัดเรื่องความสูงได้แล้ว คุณก็พร้อมที่จะเลือกเสารถโฟล์คลิฟท์แล้ว

ซึ่งเสาของโฟล์คลิฟท์ทั่วไปมี 3 ประเภท

  • เสา 1 ท่อน
  • เสา 2 ท่อน
  • เสา 3 ท่อน
ประเภทของเสารถโฟล์คลิฟท์

• เสาโฟล์คลิฟท์แบบ 1 ท่อน :

โดยทั่วไปแล้วจะใช้งานโดยที่ไม่ต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อม เช่น ภายนอกอาคาร ภายนอกโรงงาน

สถานที่กลางแจ้ง ฯลฯ

• เสาโฟล์คลิฟท์แบบ 2 ท่อน :

ให้การยกฟรีและเมื่อจำเป็นเท่านั้น ช่องด้านในสามารถยืดออกเพื่อให้มีความสูงในการยกสูงขึ้น (โดยทั่วไปคือ

157 นิ้ว/13 ฟุต) เช่น ยกสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์หรืออาคารที่มีคานเหนือศีรษะเตี้ยหรือจำกัด

โดยเสาโฟล์คลิฟท์แบบ 2 ท่อนเป็นที่นิยมในการใช้งานแบบ cross-dock เนื่องจากมทัศนวิสัยที่ดีกว่า เมื่อเทียบ

กับเสาโฟล์คลิฟท์แบบ 3 ท่อนซึ่งความจุเป็นอีกเหตุผลหนึ่งในการเลือกเสาโฟล์คลิฟท์ 2 ระยะและ 3 ระยะ

เนื่องจากเสาโฟล์คลิฟท์แบบ 2 ท่อนมีความสูงในการยกสูงสุดที่ต่ำกว่า รถโฟล์คลิฟท์จึงสามารถ ทำงานได้จนถึง

พิกัดสูงสุด การใช้เสาโฟล์คลิฟท์แบบ 3 ท่อนจะส่งผลต่อน้ำหนัก ของรถโฟล์คลิฟท์และลดกำลังการผลิต

• เสาโฟล์คลิฟท์แบบ 3 ท่อน :

เป็นเสาโฟล์คลิฟท์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคลังสินค้าและงานด้านโลจิสติกส์

เนื่องด้วยเสาโฟล์คลิฟท์แบบ 3 ท่อน รางด้านนอกให้การยกฟรีและช่องภายในสองช่อง ช่วยให้ยกได้สูงมาก

ขึ้น ควรพิจารณาข้อจำกัดด้านความจุและทัศนวิสัยด้านหน้าที่ลดลงสำหรับผู้ปฏิบัติงาน (เนื่องจากช่องภายใน

เพิ่มเติมและกระบอกยกไฮดรอลิกส่วนกลาง)

คุณไม่จำเป็นต้องตัดสินใจด้วยตัวเอง เรายินดีให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านรถโฟล์คลิฟท์ฟรี

ติดต่อเราคลิ๊กเลย