แบบฟอร์มการบำรุงรักษารถโฟล์คลิฟท์รายวัน

Daily Forklift Maintenance Form

แบบฟอร์มการบำรุงรักษารถโฟล์คลิฟท์รายวัน

แบบฟอร์มการบำรุงรักษารถโฟล์คลิฟท์ เป็นเอกสารที่ใช้เพื่อบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการทำงาน

การบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงรถโฟล์คลิฟท์ โดยที่ฟอร์มนี้จะประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรถโฟล์คลิฟท์

เช่น ยี่ห้อ รุ่น เลขตัวถัง และเลขเครื่องยนต์ และมีรายละเอียดเกี่ยวกับงานบำรุงรักษา

และซ่อมบำรุงที่ทำโดยช่างซ่อมรถโฟล์คลิฟท์ เช่น วันที่เข้าซ่อม สาเหตุของปัญหา และวิธีการแก้ไขปัญหา เป็นต้น

การสร้างแบบฟอร์มการบำรุงรักษารถโฟล์คลิฟท์ จะช่วยให้ผู้บริหารสามารถติดตามการบำรุงรักษา

และซ่อมบำรุงรถโฟล์คลิฟท์ได้ง่ายขึ้นและช่วยป้องกันการเกิดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับรถโฟล์คลิฟท์โดยไม่ได้ตั้งใจ

นอกจากนี้ แบบฟอร์มการบำรุงรักษารถโฟล์คลิฟท์ยังช่วยให้ช่างซ่อมรถโฟล์คลิฟท์

สามารถบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับงานบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงที่ทำได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

ตัวอย่างแบบฟอร์มการบำรุงรักษารถโฟล์คลิฟท์รายวัน

ตัวอย่างแบบฟอร์มการบำรุงรักษารถโฟล์คลิฟท์ อาจมีดังนี้

แบบฟอร์มการบำรุงรักษารถโฟล์คลิฟท์

ข้อมูลรถโฟล์คลิฟท์

 • ยี่ห้อ:
 • รุ่น:
 • เลขตัวถัง:
 • เลขเครื่องยนต์:

รายละเอียดการบำรุงรักษาและซ่อมบำรุง

 • วันที่เข้าซ่อม:
 • สาเหตุของปัญหา:
 • วิธีการแก้ไขปัญหา:
 • อะไหล่ที่ใช้:
 • ราคาอะไหล่:
 • ราคาแรงงาน:
 • ราคารวม:

หมายเหตุ: ให้ทำการเก็บเอกสารการบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงในแบบฟอร์มนี้

เพื่อประโยชน์ในการติดตามการบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงในอนาคต

หากมีปัญหาในการใช้งานรถโฟล์คลิฟท์ กรุณาติดต่อช่างซ่อมรถโฟล์คลิฟท์ทันที

เพื่อรับบริการซ่อมและบำรุงรักษาเพิ่มเติม

Forklift maintenance schedule

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม