การใช้งานโฟล์คลิฟท์ผิดประเภท

Using the wrong type of forklift

การใช้งานโฟล์คลิฟท์ผิดประเภท

การใช้งานรถโฟล์คลิฟท์ผิดประเภทหมายถึงการนำรถโฟล์คลิฟท์มาใช้ในสถานการณ์การปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสม

หรือนอกเหนือจากลักษณะงานที่รถโฟล์คลิฟท์นั้นถูกออกแบบมาให้ใช้งาน

นี่เป็นตัวอย่างของการใช้งานรถโฟล์คลิฟท์ผิดประเภท

รถโฟล์คลิฟท์บรรทุกบุคคล

1.การใช้โฟล์คลิฟท์สำหรับบรรทุกบุคคล

รถโฟล์คลิฟท์ถูกออกแบบมาเพื่อให้บริการในการยกขนวัตถุหนักและไม่ปลอดภัย

สำหรับการขนส่งบุคคลโดยใช้รถโฟล์คลิฟท์ในลักษณะนี้อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ

และไม่ปลอดภัย

รถโฟล์คลิฟท์ยกสินค้าที่มีน้ำหนักมากเกินไป

2.การยกหรือขนย้ายวัตถุที่มีน้ำหนักหนักเกินไป

รถโฟล์คลิฟท์มีความจุและความทนทานในการรับน้ำหนักของวัตถุที่เหมาะสม

เมื่อนำไปใช้ในการยกหรือขนย้ายวัตถุที่มีน้ำหนักหนักเกินไป

อาจทำให้เกิดความเสียหายและเสี่ยงต่อความปลอดภัยเป็นอย่างมาก

ใช้รถโฟล์คลิฟท์ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม

3.การใช้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม

รถโฟล์คลิฟท์อาจมีการป้องกันจากสภาพแวดล้อมที่พิเศษ

เช่น การทนต่อความร้อนหรือความชื้น การใช้รถโฟล์คลิฟท์ในสภาพแวดล้อม

ที่ไม่เหมาะสมสามารถทำให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก

ใช้งานรถโฟล์คลิฟท์ที่เสี่ยงและอันตราย

4.การใช้รถโฟล์คลิฟท์ในการทำงานที่มีความเสี่ยงและอันตราย

รถโฟล์คลิฟท์ถูกออกแบบมาเพื่อให้ปลอดภัยเมื่อใช้ในการยกหรือขนย้ายวัตถุ

การใช้รถโฟล์คลิฟท์ในการทำงานที่อาจเสี่ยงต่อความอันตรายนั้น

จะทำให้คนขับไม่ปลอดภัยเป็นอย่างมาก

การใช้งานรถโฟล์คลิฟท์ที่ผิดประเภทอาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยและเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินได้

ดังนั้นก่อนจะเริ่มใช้งานรถโฟล์คลิฟท์ ผู้ที่ขับรถโฟล์คลิฟท์ควรปฏิบัติตามข้อกำหนดและคำแนะนำที่ระบุไว้

เพื่อให้การใช้งานเป็นไปอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพที่สูงสุด

โดยที่ผู้ขับรถโฟล์คลิฟท์ ควรเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการอบรบเรื่องความปลอดภัยเบื้องต้นมาแล้ว

เพื่อไม่ให้เกิดเหตุอันตรายได้ ทางเราแนะนำการใช้รถโฟล์คลิฟท์ที่ถูกวิธีคือ

ตรวจสอบรถโฟล์คลิฟท์ก่อนใช้งาน

• ก่อนเริ่มงาน

ควรตรวจสภาพของรถโฟล์คลิฟท์

รายงานหัวหน้าเมื่อรถโฟล์คลิฟท์เสียหาย

• รายงานหัวหน้างานโดยทันที

เมื่อตรวจพบสิ่งบกพร่องเสียหาย

หรือเมื่อต้องการซ่อมรถโฟล์คลิฟท์

รถโฟล์คลิฟท์ยกสินค้าที่มีน้ำหนักมากเกินไป

 • ไม่บรรทุกน้ำหนัก

เกินมาตรฐานที่กำหนด

เลือกใช้พาเลทให้เหมาะกับของ

 • เลือกใช้ PALLET ให้เหมาะสม

กับของหรือสินค้าที่จะยก

• ตั้งระยะความกว้างของงา

ให้พอเหมาะ

วางของให้อยู่บนจุดศูนย์ถ่วง

• น้ำหนักของสิ่งของที่บรรทุกบนงา

ควรจัดให้ได้ศูนย์ถ่วง

รถโฟล์คลิฟท์วิ่งผ่านพื้นลาดเอียง

 • ไม่ยกของที่บรรทุกไว้สูง

ขณะที่รถโฟล์คลิฟท์วิ่งผ่าน

พื้นลาดเอียงต่างระดับ

ห้ามอยู่ใกล้รถโฟล์คลิฟท์ที่กำลังทำงาน

 • ห้ามมิให้ผู้คนอยู่ใกล้บริเวณ

ที่รถโฟล์คลิฟท์ที่กำลังทำงาน