การป้องกันไม่ให้ “คน”ถูกรถโฟล์คลิฟท์เฉียวชน

ถูกเฉียวชน

การป้องกันไม่ให้ “คน” ถูกรถโฟล์คลิฟท์ เฉียวชน

กระแทก/เหยียบหรือทับเท้า

การป้องกันอันตรายจากการใช้งานรถโฟล์คลิฟท์เป็นสิ่งสำคัญอย่างมากเนื่องจากการใช้งานรถโฟล์ค

ลิฟท์มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของผู้ใช้และบุคคลในบริเวณใกล้เคียง ดังนั้น ต้องมีมาตรการและ

การปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันอันตรายได้อย่างเหมาะสม

นี่คือบางข้อแนะนำในการป้องกันอันตรายจากการใช้งานรถโฟล์คลิฟท์:

1. ความพร้อมของผู้ขับรถโฟล์คลิฟท์

ความพร้อมของผู้ขับรถโฟล์คลิฟท์แ ผ่านการฝึกอบรมและได้รับใบอนุญาตเป็นสิ่งสำคัญที่

ความสำคัญในการรักษาความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการใช้งานรถโฟล์คลิฟท์

  • การฝึกอบรมและได้รับใบอนุญาต: ผู้ขับรถโฟล์คลิฟท์ควรผ่านการฝึกอบรมจากหน่วยงานหรือ

องค์กรที่เกี่ยวข้อง การฝึกอบรมจะเน้นการเรียนรู้ทักษะและความรู้เกี่ยวกับการขับรถโฟล์คลิฟท์

อย่างถูกต้องและปลอดภัย หลังจากที่ผ่านการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว ผู้ขับรถโฟล์คลิฟท์จะได้รับ

ใบอนุญาตขับรถโฟล์คลิฟท์เพื่อยืนยันความพร้อมของพวกเขาในการปฏิบัติงาน

  • ความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจ: ผู้ขับรถโฟล์คลิฟท์ ควรมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่เหมาะสม

สำหรับการปฏิบัติงาน ความพร้อมด้านร่างกายหมายถึงความสามารถทางกายภาพที่เพียงพอใน

การทำงานของผู้ขับรถโฟล์คลิฟท์ เช่น ความแข็งแรงและความยืดหยุ่น เพื่อให้สามารถควบคุม

รถโฟล์คลิฟท์ได้อย่างเหมาะสม

  • ความพร้อมด้านจิตใจหรือสุขภาพจิต: การมีความพร้อมด้านจิตใจหมายถึงความสามารถใน

การรับมือกับสภาวะทางจิตใจที่เป็นไปได้ในสถานที่ทำงาน เช่น การรับมือกับความเครียด ความรับ

ผิดชอบ และการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

“ถ้าพักผ่อนไม่เพียงพอหรือมีอาการมึนเมาต้องแจ้งหัวหน้างานทันที” (อย่าฝืนเด็ดขาด)

สรุป

การมีความพร้อมและความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจเป็นสิ่งสำคัญในการปฏิบัติงานขับรถโฟล์

คลิฟท์อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ การผ่านการฝึกอบรมและได้รับใบอนุญาตช่วยให้ผู้ขับ

รถโฟล์คลิฟท์มีความรู้และความสามารถที่เกี่ยวข้อง และมีความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์

2. ปฎิบัติตาม”กฎ 3 เมตร”

  • คนออกห่างจากรถโฟล์คลิฟท์ไม่น้อยกว่า 3 เมตร

การมองรอบตัวรถและให้คนออกห่างจากรถโฟล์คลิฟท์ไม่น้อยกว่า 3 เมตรก่อนเคลื่อนที่ทุกครั้งเป็น

มาตรการที่ดีเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานรถโฟล์คลิฟท์ โดยเฉพาะเมื่อรถโฟล์คลิฟท์เริ่มเคลื่อนที่

หรือเมื่อมีคนเข้าหรือออกจากรถ การปฏิบัติตามมาตรการเหล่านี้ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิด

อุบัติเหตุและช่วยรักษาความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้รถโฟล์คลิฟท์และคนรอบข้าง

การมองรอบตัวรถ (Checking Surroundings): ผู้ขับรถโฟล์คลิฟท์ควรมองรอบตัวรถโดยละเอียด

ก่อนที่จะเริ่มเคลื่อนที่ การตรวจสอบรอบตัวรถช่วยให้พวกเขารับรู้สภาพแวดล้อมและคนที่อาจอยู่ใน

พื้นที่ใกล้เคียง การเช็ครอบตัวรถยังช่วยตรวจสอบว่าประตูของโฟล์คลิฟท์เปิดหรือปิดอย่างสมบูรณ์

การให้คนออกห่างจากรถ (Keeping People Clear): ผู้ขับรถโฟล์คลิฟท์ควรแนะนำให้คนออก

ห่างจากรถโดยไม่น้อยกว่า 3 เมตรก่อนที่จะเริ่มเคลื่อนที่ การให้คนเกิดระยะห่างเพียงพอ ช่วยลด

ความเสี่ยงในการชนหรืออุบัติเหตุ

X ห้ามปฏิบัติงานใกล้รถโฟล์คลิฟท์ที่กำลังทำงาน ควรอยู่ห่างอย่างน้อย 3 เมตร

สรุป

การปฏิบัติตามมาตรการเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุ

ในการใช้งานรถโฟล์คลิฟท์ ผู้ขับรถควรเรียนรู้และปฏิบัติตามมาตรการเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอ

เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถโฟล์คลิฟท์

  • รถโฟล์คลิฟท์ออกห่างจากรถโฟล์คลิฟท์ไม่น้อยกว่า 3 เมตร

การรถโฟล์คลิฟท์ควรออกห่างจากรถโฟล์คลิฟท์หรือสิ่งของไม่น้อยกว่า 3 เมตรเป็นมาตรการที่ดี

เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถโฟล์คลิฟท์และสิ่งของขอบข้าง การรักษาระยะห่างเช่นนี้ช่วยป้องกัน

ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและสิ่งของที่อาจอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง

การรถโฟล์คลิฟท์ควรออกห่างจากรถโฟล์คลิฟท์หรือสิ่งของไม่น้อยกว่า 3 เมตรเป็นมาตรการที่ดี

เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถโฟล์คลิฟท์และสิ่งของขอบข้าง การรักษาระยะห่างเช่นนี้ช่วยป้องกัน

ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและสิ่งของที่อาจอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง

3. ห้ามอยู่ในวิถีอันตรายหรือพื้นที่รถโฟล์คลิฟท์ทำงานโดยไม่ได้กันบริเวณ

การห้ามอยู่ในวิถีอันตรายหรือพื้นที่รถโฟล์คลิฟท์ทำงานโดยไม่ได้กันบริเวณรถโฟล์คลิฟท์เป็น

มาตรการความปลอดภัยที่สำคัญและเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ ผู้ใช้รถโฟล์คลิฟท์ควรปฏิบัติ

ตามข้อกำหนดนี้เพื่อความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น ๆ ที่อาจมีในบริเวณรถโฟล์คลิฟท์

4. ถึงทางร่วมทางแยก / มุมตึก / มุมอับ

เมื่อคุณถึงทางร่วมทางแยกแล้ว ควรปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยที่ได้ระบุไว้ก่อนหน้านี้

ซึ่งรวมถึงการหยุดรถ, การกดแตร (ทุกครั้ง), และการมองกระจกโค้ง เพื่อให้คุณใช้งานรถโฟล์คลิฟท์

อย่างปลอดภัยและป้องกันการชนหรืออุบัติเหตุในบริเวณที่มีการเข้า-ออกและมุมตึกของตึกหรือ

สถานที่ที่คุณกำลังเดินทางไป

  • ทางร่วมทางแยก (Intersection): เมื่อถึงทางร่วมทางแยกที่มีรถโฟล์คลิฟท์และคนเดินเข้า-ออก

ควรให้ความสำคัญกับสัญญาณและสัญลักษณ์ทางจราจร เพื่อระบุว่าเมื่อไรคนสามารถเดินข้ามทาง

ได้ ระวังและรอให้รถโฟล์คลิฟท์หยุดและคนเดินเข้า-ออกอย่างปลอดภัย

  • มุมตึกและมุมอับ (Corners and Nooks): ระวังมุมตึกหรือมุมอับที่อาจมีรถโฟล์คลิฟท์มาเข้าหรือ

ออก ควรให้ระยะห่างเพียงพอ (ไม่น้อยกว่า 3 เมตร) จากมุมเหล่านี้เพื่อไม่ให้คนหรือรถโฟล์คลิฟท์

ทับกันหรือชนกัน

การที่ผู้ขับรถโฟล์คลิฟท์ต้องหยุดรถและดูกระจกโค้งเมื่อถึงทางร่วมทางแยก มุมตึก มุมอับ หรือประตู

ทางเข้า-ออก เป็นมาตรการความปลอดภัยที่สำคัญเพื่อป้องกันการชนหรืออุบัติเหตุ ดังนั้นควรปฏิบัติ

ตามข้อกำหนดเหล่านี้

  • หยุดรถ: ที่ทางร่วมทางแยก มุมตึก มุมอับ หรือประตูทางเข้า-ออก ควรหยุดรถโฟล์คลิฟท์จอดให้

สนิทก่อนและรอสัญญาณทางจราจรหรือสัญลักษณ์ที่อนุญาตให้เดินต่อ ให้แน่ใจว่าเป็นปลอดภัยก่อน

ที่จะดำเนินการต่อ

  • กดแตร: การกดแตรก่อนถึงแยกหรือแจ้งสัญญาณให้คนระวังเป็นมาตรการที่ดีเพื่อป้องกัน

อุบัติเหตุหรือการชนระหว่างรถโฟล์คลิฟท์และคนที่อาจเดินผ่านหรือเข้า-ออกจากทางร่วม

ทางแยก มุมตึก หรือประตูทางเข้า-ออก

  • มองกระจกโค้ง: ก่อนที่จะดำเนินการต่อ ควรมองกระจกโค้ง เพื่อตรวจสอบว่าไม่มีคนหรือ

รถโฟล์คลิฟท์อื่นที่มาใกล้มากเกิน การมองกระจกโค้งช่วยให้คุณรับรู้สภาพแวดล้อมรอบ

รถโฟล์คลิฟท์และประตู

การปฏิบัติตามมาตรการเหล่านี้ช่วยให้คุณใช้งานรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและป้องกันการชน

หรืออุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในบริเวณที่มีการเข้า-ออกและมุมตึก หรือบริเวณที่รถโฟล์คลิฟท์เคลื่อนที่

บนทางลาดชัน

5. ข้อห้ามขณะขับรถโฟล์คลิฟท์

ข้อห้ามขณะขับรถโฟล์คลิฟท์เป็นมาตรการสำคัญที่มุ่งเน้นความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุใน

บริเวณรถโฟล์คลิฟท์ นี่คือบางข้อห้าม

6. การขับรถโฟล์คลิฟท์เดินหน้า

การขับรถโฟล์คลิฟท์ในทิศทางที่มองไปข้างหน้า เป็นการเคลื่อนที่ที่ผู้ใช้บริการรถโฟล์คลิฟท์สามารถ

มองเห็นทิศทางหรือปลายทางที่กำลังเดินหน้าไปได้ การขับรถโฟล์คลิฟท์เดินหน้าต้องทำอย่าง

ระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรการความปลอดภัยที่มีอยู่ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและ

ความเสี่ยงในการใช้งานรถโฟล์คลิฟท์  การขับรถโฟล์คลิฟท์เดินหน้าต้องทำอย่างรอบคอบและ

มีความระมัดระวัง

วัตถุขว้างบังสาย ควรมีคนช่วยบอกทาง

หากมีสินค้าหรือวัตถุขว้างบังสาย การเคลื่อนรถโฟล์คลิฟท์ เมื่อขับเดินหน้า ควรมีคนช่วยบอกทาง

เสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงและรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้รถโฟล์คลิฟท์ การปฏิบัติตามข้อห้าม

และมาตรการความปลอดภัยที่มีอยู่เป็นสิ่งสำคัญเสมอในการใช้งานรถโฟล์คลิฟท์ 

กรณีสินค้าบังสายตา ต้องขับถอยหลัง

ในกรณีที่สินค้าหรือวัตถุบางอย่างบังสายของรถโฟล์คลิฟท์และทำให้ไม่สามารถขับรถเดินหน้าไปได้

สามารถพิจารณาที่จะขับถอยหลัง เพื่อรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้งานและสิ่งของในรถโฟล์คลิฟท์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *