การใช้รถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัย

การใช้รถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัย

การใช้รถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัย

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงาน และการใช้รถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัย  การใช้รถโฟล์คลิฟท์ต้องใช้วิธีการอย่าง

รอบคอบและปลอดภัย  เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ  ที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้งาน  ซึ่งควรที่

จะทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานและการใช้รถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยเป็นอย่างยิ่ง

สาระน่ารู้


การใช้รถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญที่มีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากการใช้งานไม่ถูกต้องอาจเป็นอันตราย

ต่อผู้ใช้งานและผู้อื่นในบริเวณใกล้เคียง ดังนั้น ด้านล่างนี้เป็นเคล็ดลับเพื่อให้การใช้รถโฟล์คลิฟท์ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ศึกษาคู่มือการใช้งานรถโฟล์คลิฟท์

คู่มือการใช้งานจะอธิบายวิธีการใช้รถโฟล์คลิฟท์ให้เข้าใจง่าย รวมถึงประเภทของรถและการใช้งานในแต่ละส่วน ทำความ

เข้าใจเป้าหมายของรถโฟล์คลิฟท์ คุณควรทราบขนาดและน้ำหนักของวัสดุที่คุณต้องการยกและแนะนำให้อ่านคู่มือการ

ใช้งานก่อนการใช้งาน

คู่มือการใช้งานรถโฟล์คลิฟท์เป็นเอกสารที่อธิบายวิธีการใช้งานรถโฟล์คลิฟท์ให้เข้าใจง่ายโดยภายในคู่มือ

จะมีเนื้อหาดังนี้:

ข้อมูลพื้นฐานของรถโฟล์คลิฟท์
ข้อมูลพื้นฐานของรถโฟล์คลิฟท์:

คู่มือการใช้งานจะอธิบายประเภทของรถโฟล์คลิฟท์และส่วนประกอบของรถ

ที่สำคัญ เช่น ระบบยกขึ้นและลดลง ระบบเบรก ระบบเลี้ยว และอื่นๆ

วิธีการใช้งานรถโฟล์คลิฟท์
วิธีการใช้งาน:

คู่มือการใช้งานจะอธิบายวิธีการเปิดเครื่อง วิธีการใช้งานปุ่มควบคุม วิธีการขับ

เคลื่อนรถ วิธีการยกและลดลงสินค้า และวิธีการใช้งานระบบเบรก

คำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยรถโฟล์คลิปท์
คำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัย:

คู่มือการใช้งานจะอธิบายเกี่ยวกับความปลอดภัยขณะใช้งานรถโฟล์คลิฟท์

รวมถึงการใช้งานอุปกรณ์ป้องกันอันตราย เช่น ใส่หมวกนิรภัย รองเท้าป้องกัน

แรงกระแทก และอื่นๆ

การบำรุงรักษารถโฟล์คลิฟท์
การบำรุงรักษา:

คู่มือการใช้งานจะอธิบายเกี่ยวกับการบำรุงรักษาและการดูแลรักษารถ

โฟล์คลิฟท์ เช่น การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง การทำความสะอาดรถ และอื่นๆ

ข้อควรระวัง:

อธิบายในคู่มือการใช้งานรถโฟล์คลิฟท์จะเป็นการแจ้งเตือนถึงความเสี่ยงและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นใน ขณะที่ใช้งาน

รถโฟล์คลิฟท์ ซึ่งอาจประกอบด้วยดังนี้:

 • ห้ามเดินหรือยืนอยู่ภายใต้รถโฟล์คลิฟท์: การเดินหรือยืนอยู่ภายใต้รถโฟล์คลิฟท์อาจเป็นอันตราย  ในกรณีที่

รถโฟล์คลิฟท์เคลื่อนที่ขึ้นหรือลง หากมีคนอยู่ภายใต้รถโฟล์คลิฟท์อาจเกิดอันตรายและอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือ

การเสียชีวิตได้

ห้ามเดินหรือยืนอยู่ภายใต้รถโฟล์คลิฟท์

ห้ามเดินหรือยืนอยู่ภายใต้รถโฟล์คลิฟท์

 • ระวังการขับรถโฟล์คลิฟท์: ต้องระวังการชนของสิ่งของหรือกำแพง เนื่องจากอาจทำให้เกิดความเสี่ยงและอันตรายได้
 • ไม่ควรนำสิ่งของมาติดกันมากเกินไป: การนำสิ่งของมาติดกันมากเกินไปอาจทำให้รถโฟล์คลิฟท์ไม่สามารถยกหรือ

ลดลงได้ ทำให้เกิดความเสี่ยงและอันตรายได้

 • ระวังการใช้งานระบบเบรก : ต้องใช้ทำอย่างถูกต้องตรงตามคู่มือการใช้งาน

เลือกพื้นที่การใช้งานที่เหมาะสมกับรถโฟล์คลิฟท์

การใช้รถโฟล์คลิฟท์บนพื้นผิวที่ราบและที่เหมาะสมจะช่วยให้ประสิทธิภาพการทำงานของรถโฟล์คลิฟท์

มีประสิทธิภาพสูงสุด

ในการเลือกพื้นที่การใช้งานที่เหมาะสมสำหรับรถโฟล์คลิฟท์ คุณควรพิจารณาสิ่งต่อไปนี้:

พื้นที่ราบและแข็งแรง:

ควรใช้รถโฟล์คลิฟท์บนพื้นที่ที่เสริมแข็งแรงและราบ พื้นที่ที่มีความสามารถใน

การรองรับน้ำหนักของรถโฟล์คลิฟท์ได้ อย่างไรก็ตาม คุณควรตรวจสอบพื้นผิว

เพื่อแน่ใจว่ามันสามารถรองรับน้ำหนักและขนาดของรถโฟล์คลิฟท์ได้เหมาะสม

ความปลอดภัย

ความปลอดภัย:

ตรวจสอบว่าพื้นที่การใช้งานมีความปลอดภัยสำหรับการเคลื่อนย้าย

รถโฟล์คลิฟท์ ต้องไม่มีสิ่งกีดขวางหรืออุปสรรคที่อาจสร้างความเสี่ยงใน

การใช้งาน เช่น ขอบทางเดินแคบหรือความสูงที่จำกัดที่อาจกั้นทางเดิน

ของรถโฟล์คลิฟท์

ความสะดวกสบายในการเคลื่อนย้าย

ความสะดวกสบายในการเคลื่อนย้าย:

พื้นที่การใช้งานควรเพียงพอสำหรับการเคลื่อนย้ายรถโฟล์คลิฟท์ได้อย่าง

สะดวกสบาย หากพื้นที่แคบหรือจำกัด อาจทำให้มีความยุ่งเหยิงในการทำงาน

อีกทั้งต้องมีพื้นที่เพียงพอ สำหรับการเคลื่อนย้ายรถโฟล์คลิฟท์ไปมาตาม

ความต้องการ

ตรวจสอบสภาพรถโฟล์คลิฟท์

ก่อนการใช้งาน คุณควรตรวจสอบสภาพของรถโฟล์คลิฟท์เช่นการทำงานของระบบไฟฟ้า การทำงานของระบบเบรก

การทำงานของเครื่องยนต์ รวมถึงการตรวจสอบว่ามีการรั่วไหลของน้ำมันหรือไม่

สิ่งอื่นๆ ที่อาจต้องการการตรวจสอบเพิ่มเติม นี่คือบางข้อที่ควรตรวจสอบเมื่อเตรียมใช้งานรถโฟล์คลิฟท์:

ระบบไฟฟ้ารถโฟล์คริฟท์
ระบบไฟฟ้า:

ตรวจสอบว่าระบบไฟฟ้าของรถโฟล์คลิฟท์ทำงานถูกต้อง รวมถึงระบบไฟ

ส่องสว่างในพื้นที่การใช้งาน ตรวจสอบสายไฟที่ไม่ชำรุดหรือหลวมเพื่อ

ป้องกันการเกิดเหตุอันตรายเนื่องจากไฟฟ้าช็อต

ระบบเบรกรถโฟล์คริฟท์
ระบบเบรก:

ทดสอบระบบเบรกเพื่อตรวจสอบความสามารถในการหยุดรถโฟล์คลิฟท์

อย่างมั่นคง ตรวจสอบว่าเบรกทำงานสมบูรณ์และไม่มีความผิดปกติ เช่น

เสียงดังหรือการสั่นสะเทือนที่ผิดปกติ

เครื่องยนต์รถโฟล์คริฟท์
เครื่องยนต์:

ตรวจสอบเครื่องยนต์ว่าทำงานอย่างสมบูรณ์ ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องยนต์

และตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำมันหรือสารเชื้อเพลิง อาจต้องทำการเปลี่ยน

น้ำมันหรือสารเชื้อเพลิงใหม่ก่อนการใช้งาน

การตรวจสอบอุปกรณ์เสริม:

ตรวจสอบว่าอุปกรณ์เสริมที่ติดตั้งบนรถโฟล์คลิฟท์ เช่น เสาไฟฟ้าหรือ

เครื่องยกสินค้า ทำงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

ที่ปรึกษารถโฟล์คลิฟท์

การตรวจสอบรถโฟล์คลิฟท์ก่อนใช้งาน

การตรวจสอบรถโฟล์คลิฟท์ก่อนการใช้งานเป็นขั้นตอนสำคัญ เพื่อให้คุณมั่นใจในความปลอดภัยและประสิทธิภาพของ

รถโฟล์คลิฟท์ 

พนักงานต้องดำเนินการตรวจสอบก่อนเปลี่ยนหรือก่อนการปฏิบัติงาน เพื่อให้แน่ใจว่ารถโฟล์คลิฟท์อยู่ในสภาพการ

ทำงานที่ดีและปลอดภัย รายงานข้อบกพร่องหรือปัญหาใด ๆ ทันทีกับผู้บังคับบัญชารายการตรวจสอบ

บางรายการรวมถึง :

การตรวจสอบระบบควบคุมและบังคับเลี้ยวรถโฟล์คลิฟท์:

เป็นขั้นตอนสำคัญในการตรวจสอบรถโฟล์คลิฟท์ โดยคุณสามารถดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบ

ระบบควบคุมและบังคับเลี้ยว:

 • ตรวจสอบสวิตช์ควบคุม: ตรวจสอบว่าสวิตช์ควบคุมเลี้ยวทำงานอย่างถูกต้อง โดยทดสอบการเปิดและปิดสวิตช์

เพื่อตรวจสอบการทำงานที่ถูกต้องและไม่มีความผิดปกติ

การตรวจสอบระบบควบคุมและบังคับเลี้ยวรถโฟล์คลิฟท์

ระบบควบคุมและบังคับเลี้ยว

 • ตรวจสอบเซ็นเซอร์เลี้ยว: ตรวจสอบเซ็นเซอร์เลี้ยวที่ติดตั้งบนรถโฟล์คลิฟท์ เช่น เซ็นเซอร์การเลี้ยวหรือ

เซ็นเซอร์ตำแหน่ง เพื่อให้แน่ใจว่าทำงานได้อย่างถูกต้องและไม่มีความผิดปกติ

 • ทดสอบการเลี้ยว: ทดสอบระบบการเลี้ยวของรถโฟล์คลิฟท์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความราบรื่นของการเลี้ยว

ให้แน่ใจว่ารถเลี้ยวไปทางที่ต้องการและไม่มีการสะเทือนหรือการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ

 • ตรวจสอบระบบควบคุมอื่นๆ: ตรวจสอบระบบควบคุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยว เช่น ระบบปรับความเร็ว

เพื่อให้แน่ใจว่าทำงานได้อย่างถูกต้องและไม่มีความผิดปกติ

การตรวจสอบสภาพยางตันของรถโฟล์คลิฟท์:

การตรวจสอบสภาพยางตันของรถโฟล์คลิฟท์เป็นขั้นตอนสำคัญเพื่อให้รถทำงานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

นี่คือขั้นตอนในการตรวจสอบสภาพยางตัน:

 • ตรวจสอบการสึกหรอยและการฉีกของยางตัน: ตรวจสอบว่ายางตันไม่มีการสึกหรอยหรือฉีกขาด โดยตรวจสอบด้านใน

และด้านนอกของยางตัน ให้แน่ใจว่าไม่มีส่วนที่อ่อนแอหรือเสียหายที่อาจทำให้ยางตันแตกหักในระหว่างการใช้งาน

ตรวจสอบการสึกหรอยและการฉีกของยางตันรถโฟล์คลิฟท์

การสึกหรอยและการฉีกของยางตันรถโฟล์คลิฟท์

 • ตรวจสอบรอยแตกของยางตัน: ตรวจสอบว่ายางตันไม่มีรอยแตกหรือรอยที่มีโพยมอยู่ รอยแตกอาจเป็นสัญญาณว่า

ยางตันอยู่ในสภาพที่เสียหายและต้องถูกแทนที่

 • ตรวจสอบระดับความหนาและคุณภาพของยางตัน: ตรวจสอบระดับความหนาของยางตันว่าเหลือพื้นที่เพียงพอ

สำหรับการใช้งาน นอกจากนี้ยางตันควรมีคุณภาพที่ดีเพื่อให้รับน้ำหนักและแรงดันที่ต้องการ

 • ตรวจสอบการสึกหรอยของผิวยาง: ตรวจสอบว่าผิวยางตันไม่มีการสึกหรอยหรือความเสียหายที่อาจก่อให้เกิด

การรั่วไหลหรือความไม่ปลอดภัยในขณะใช้งาน

 • ตรวจสอบการสึกหรอยของผิวยาง: ตรวจสอบว่าผิวยางตันไม่มีการสึกหรอยหรือความเสียหายที่อาจก่อให้เกิด

การรั่วไหลหรือความไม่ปลอดภัยในขณะใช้งาน

การตรวจสอบเบรกของรถโฟล์คลิฟท์:

การตรวจสอบระบบเบรกของรถโฟล์คลิฟท์เป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้รถทำงานได้อย่างปลอดภัย นี่คือขั้นตอนในการตรวจ

สอบระบบเบรก:

 • ตรวจสอบแม่ปั้มเบรก: ตรวจสอบแม่ปั้มเบรก โดยตรวจสอบระดับน้ำมันในกระปุกเบรก ให้แน่ใจว่า น้ำมันยังคงอยู่ใน

ระดับที่กำหนด และไม่มีความสกปรกหรือสิ่งแปลกปลอมอยู่ในกระปุก

 • ทดสอบการทำงานของเบรก: ทดสอบระบบเบรกโดยการกดเบรกให้แน่ใจว่า รถหยุดตรงนั้นทันที และไม่มีการลื่นไถล

หรือการเบรกที่ไม่สม่ำเสมอ ตรวจสอบว่าระบบเบรกทำงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ตรวจสอบเบรกรถโฟล์คลิฟท์

ตรวจสอบเบรกของรถโฟล์คลิฟท์

 • ตรวจสอบผ้าเบรก: ตรวจสอบสภาพของผ้าเบรกว่ายังมีความหนาพอเพียงและไม่เสียหาย ผ้าเบรกที่มีความสึกหรอย

หรือเสียหาย อาจต้องถูกแทนที่ เพื่อให้ระบบเบรกทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • ตรวจสอบระบบควบคุมเบรก: ตรวจสอบระบบควบคุมเบรกเช่นเซ็นเซอร์เบรกและสวิตช์เบรก เพื่อให้แน่ใจว่า

ระบบควบคุมทำงานอย่างถูกต้องและไม่มีความผิดปกติ

การตรวจสอบอุปกรณ์ให้แสงสว่างรถโฟล์คลิฟท์:

 • ตรวจสอบหลอดไฟ: ตรวจสอบสภาพของหลอดไฟภายในรถรถโฟล์คลิฟท์ ให้แน่ใจว่าไม่มีหลอดไฟที่เสียหาย

หรือเปลี่ยนสี และต้องสังเกตว่าหลอดไฟทำงานได้อย่างถูกต้อง

 • ตรวจสอบโคมไฟส่องหน้า: ตรวจสอบโคมไฟส่องหน้าว่าทำงานได้อย่างถูกต้องและไม่มีการรั่วไหลหรือเสียหาย

ให้แน่ใจว่าโคมไฟส่องหน้าสามารถส่องแสงในทิศทางที่เหมาะสมและมีความสว่างเพียงพอ

 • ตรวจสอบไฟส่องสว่างด้านหลัง: ตรวจสอบไฟส่องสว่างด้านหลังของรถโฟล์คลิฟท์เช่น ไฟเบรคไลท์ (Brake lights)

และไฟท้ายรถโฟล์คลิฟท์ (Tail lights) ให้แน่ใจว่าทำงานได้อย่างถูกต้องและมีความสว่างเพียงพอ

ไฟท้ายรถโฟล์คริฟท์

ไฟท้ายรถโฟล์คลิฟท์

 • ตรวจสอบไฟสัญญาณเตือน: ตรวจสอบไฟสัญญาณเตือนต่างๆ เช่น ไฟเตือนเข้า-ออกห้องลิฟท์ (Elevator

entrance/exit lights) และไฟสัญญาณเตือนเวลา (Time warning lights) เพื่อให้แน่ใจว่าทำงานได้อย่างถูกต้อง

 • ตรวจสอบระบบไฟฟ้า: ตรวจสอบระบบไฟฟ้าทั้งหมดในรถโฟล์คลิฟท์ เช่น สวิตช์เปิด/ปิดไฟ (Light switches) และ

ระบบสายไฟทั้ง

สิ่งที่ควรปฏิบัติ:

เมื่อใช้งานรถโฟล์คลิฟท์ เพื่อป้องกันตนเองและคนรอบข้าง พนักงานควรปฏิบัติตามคำแนะนำและมีความระมัดระวัง

ดังนี้:

 • ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตหรือผู้ดูแลระบบ: อ่านคู่มือการใช้งานและคำแนะนำจากผู้ผลิตหรือผู้ดูแลระบบอย่าง

ละเอียด และปฏิบัติตามขั้นตอนและมาตรฐานที่กำหนดอย่างถูกต้อง

ใช้งานรถโฟล์คลิฟท์
 • ใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนตัว: ใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนตัวที่เหมาะสม เช่น หมวกนิรภัย แว่นตากันแสง หรือเสื้อกันน้ำ

เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการทำงาน

 • ใช้อุปกรณ์ความปลอดภัย: ใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยที่มีอยู่ในรถโฟล์คลิฟท์อย่างถูกต้อง และตรวจสอบว่ามี

การทำงานอย่างถูกต้อง เช่น สายเบรก และปุ่มหยุดฉุดฉาย (Emergency stop button)

 • ระวังการเคลื่อนไหวของรถ: เมื่อใช้งานรถโฟล์คลิฟท์ ระวังการเคลื่อนไหวของรถและระบบลิฟท์อย่างมาก เข้าใจ

และปฏิบัติตามขั้นตอนการขับขี่ที่ปลอดภัย เช่น การเร่งแรง เบรก และการทำงานของระบบเลี้ยว

สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ:

เพื่อความปลอดภัยและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติเมื่อใช้งานรถโฟล์คลิฟท์:

รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้านั่งขับรุ่น efl303 กำลังเคลื่อนย้าย
รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้านั่งขับรุ่น CPD25L2-B-S
 • บรรทุกของเกินพิกัด
 • บรรทุกหรือขนส่งคน
 • อนุญาตให้บุคลากรที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้รับการฝึกอบรมใช้งานรถโฟล์คลิฟท์

บทบาทของนายจ้าง

เพื่อปกป้องผู้ควบคุมรถโฟล์คลิฟท์และผู้ที่อยู่รอบ ๆ รถโฟล์คลิฟท์ คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า :

รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้านั่งขับ CPD45-50F8-4
รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้านั่งขับ CPD45-50F8-5
 • มีการเลือกรถโฟล์คลิฟท์ที่เหมาะสมกับงาน
 • รถโฟล์คลิฟท์อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยสำหรับการใช้งาน
 • รถโฟล์คลิฟท์ได้รับการดูแลอย่างสม่ำเสมอ
 • รถโฟล์คลิฟท์ถูกใช้โดยผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับอนุญาตและผ่านการฝึกอบรม
 • มีการกำหนดเส้นทางให้รถโฟล์คลิฟท์เคลื่อนที่ได้อย่างปลอดภัย

โปรดดูที่ความปลอดภัยของยานพาหนะเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการและการวางแผนการจราจรใน

สถานที่ทำงาน